PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemie a technologie polymerních materiálů - B112006
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of polymeric materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Kadeřábková Alena Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu polymerů. Náplní Laboratoře chemie a technologie polymerních materiálů je osvojení základních technik přípravy a zpracování polymerních materiálů a měření jejich mechanických, fyzikálních či chemických vlastností. Předpokladem účasti v laboratořích je vykonání zkoušky z Makromolekulární chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

Studenti budou umět:

připravit polymery s rozdílnou morfologií různými technikami

aplikovat vybrané zpracovatelské techniky a stanovit vlastnosti plastů a kaučuků

Literatura -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Brožek J. a kolektiv: Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2016, ISBN 978-80-7080-945-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na https://pol.vscht.cz/)

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Před absolvováním laboratorní práce bude student písemně nebo ústně přezkoušen. Po prokázání znalostí (min. 50%) bude student připuštěn k vlastní laboratorní práci.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu polymerů.

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení

2. Polymerizace styrenu v bloku

3. Nerovnovážná polykondenzace

4. Polymeranalogická reakce

5. Emulzní polymerizace styrenu

6. Suspenzní polymerizace styrenu

7. Polymerizační odlévání

8. Shrnutí, test

9. Vlastnosti kaučuků přírodního a butadienstyrenového a jejich vulkanizátů

10. Identifikace kaučuků a vulkanizátů

11. Pasta PVC, příprava, zpracování, stabilita

12. Vliv struktury na vlastnosti termoplastů

13. Shrnutí, test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Zkouška z Makromolekulární chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací a úspěšné absolvování závěrečných souhrnných testů (min. 50%).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha