PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán - B148005
Anglický název: History of Handicrafts: Glass, Ceramics and Porcelain
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu B103 a B104
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N148016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cyklus přednášek se zaměřuje na technologii, stylový vývoj a morfologii skla, keramiky a porcelánu od pravěku a starověku po současnost. Všímá si vrcholných období rozkvětu sklářské a keramické výroby v Mezopotámii, Egyptě a v Evropě v čase řeckých městských států, v období Říše římské přes vrcholný středověk až do novověku a moderní doby.
Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Základní orientaci ve stylech, jejich časovém zařazení a periodizaci;
  • techniky zpracování skla keramiky a porcelánu, včetně způsobů dekorace.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Olga DRAHOTOVÁ, Evropské sklo, Praha 1983

Z:Olga DRAHOTOVÁ, Barokní řezané sklo. 1600 - 1760, Praha 1989

Z:Jiří FRONEK (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908 - 1935, Praha 2009, ISBN UPM: 978-8071-081-4

Z:Jan MERGL (ed.), Z Nového světa do celého světa, 300 let harrachovského skla, Praha 2012, ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)

Z:Helmut Ricke (ed.), Czech Glass 1945 - 1980. Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005 , ISBN 3-89790-217-6

Z:Radim VONDRÁČEK (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Praha 2008, ISBN: 978-80-7101-091-3

Z:Dagmar HEJDOVÁ - Emanuel POCHE, Porcelán, Praha 1993, ISBN 80-85285-48-7

Z:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL, Slavkovský porcelán 1792 - 2002, Sokolov 2002 , ISBN 80-86630-00-5

Z:Alena BRAUNOVÁ, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978

Z:Petr Přibyl (ed.)Jiří FRONEK, Plastika a majolika italské renesance, katalog výstavy, Praha 2007, ISBN 80-7035-350-3

D:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Buquoyské sklo 1620 - 1851, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2001, ISBN: 80-7101-046-4

D.Helena BROŽKOVÁ (ed.), Daniel a Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2009, ISBN: 978-80-7101-071-5

D:Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století - 1. polovina 17. století, katalog výstavy, Praha 1989

D:Helena BROŽKOVÁ - Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo II. Sklo období baroka 2. polovina 17. století a 18. století, Praha 1989

D:Olga DRAHOTOVÁ a kolektiv, Historie sklářské výroby v českých zemích I. II., Praha 2005

D:Helmut RICKE-Tomáš VLČEK-Alena ADLEROVÁ-Ernst PLOIL, Lötz..Böhmisvhes Glas 1880-1940. Band I. Werkmonographie, Band 2. Katalog der Musterschnitte, München 1989, 3-7913-0984-6

D:Gustav WEISS, Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur-und Technikgeschichte des Glases, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

D:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL - Lenka PÁNKOVÁ, Klášterecký porcelán 1794 - 1994, katalog výstavy, Praha 1994

D:Jana KYBALOVÁ, Evropská kamenina, Praha 1989, ISBN 80-85277-01-8

D:Jana KYBALOVÁ, Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993, ISBN 80-7038-199-X

D:Rainer RÜCKERT, Meissner Porzellan 1710 - 1810, München 1966

D:Gustav WEISS, Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Metody výuky

Přednášky v kombinaci se semináři

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Sylabus -

1. Počátky keramiky (a skla) v pravěku

2. Sklo a keramika antiky

3. Keramika a sklo středověku

4. Benátské sklo

5. Islámská keramika, majolika - počátky, hispanomaurská majolika

6. Italská, habánská a delftská fajáns

7. Porcelán (Čína a Japonsko)

8. Počátky evropského porcelánu

9. Sklo zaalpského novověku a fenomén českého skla

10. Keramika (kamenina, porcelán) a sklo klasicismu, biedermeieru a historismu

11. Sklo a keramika v období secese

12. Stylový v meziválečném období

13. Sklo, keramika a porcelán v poválečném Československu, Bruselský styl

14. Autorská tvorba druhé poloviny 20. století

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha