Technická dokumentace oděvů - B148020
Anglický název: Technical documentation of clothing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v případě, že na něj bude zapsáno minimálně 5 studentů.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlochová Dana Ing.
Záměnnost : N148040
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět "Technická dokumentace oděvu" je věnován různým druhům technologií používaných při hotovení podšitých a nepodšitých oděvů se zaměřením na odbornou terminologii. Dále popisuje způsoby vypracování jednotlivých součástí a dílů i bohaté možnosti zdobení oděvů. Součástí předmětu je také osvojení si odborných metod zpracování technických nákresů a technických popisů, které slouží jako nezbytný dokumentační materiál při práci restaurátora. Předmět se rovněž soustřeďuje na teoretickou a praktickou znalost širokého sortimentu tradičních oděvních materiálů. Získané poznatky studenti využijí při praktické rekonstrukci historického kostýmu.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• připravit technickou dokumentaci oděvu, jejímiž součástmi jsou technický nákres a popis oděvu

• dodržovat odpovídající formální úroveň zpracování v souladu s odbornou terminologií

• rozpoznat způsoby technologického zpracování oděvů a jejich jednotlivých částí a aplikovat je při restaurování historického oděvu

• rozeznat klasické typy tkanin podle hlavních identifikačních znaků

• aplikovat osvojené teoretické poznatky v praktickém zadání

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:VELÍKOVÁ, E. Oděvní technologie. Informatorium, 2000.

Z:RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003

D:TERŠL, S. Malá encyklopedie textilií a odívání. SNTL Praha, 1989.

D:SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví. SPN Praha, 1973.

D:HAMŘÍK, P. - GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Oděvní názvosloví

2. Montážní členění oděvního výrobku

3. Druhy ručních stehů - techniky a použití

4. Druhy švů - techniky a použití

5. Ozdobné prvky oděvů

6. Podšité oděvy

7. Vzorování na oděvních materiálech

8. Bavlnářské tkaniny

9. Lnářské tkaniny

10. Vlnařské tkaniny

11. Hedvábnické tkaniny

12. Technický nákres výrobku

13. Technický popis výrobku

14. Rekonstrukce historického kostýmu

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Semestrákní práce 2

Textilní technologie

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84