PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technická dokumentace oděvů - N148040
Anglický název: Technical documentation of clothing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v případě, že na něj bude zapsáno minimálně 5 studentů.
Garant: Hlochová Dana Ing.
Je záměnnost pro: B148020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět "Technická dokumentace oděvu" je věnován různým druhům technologií používaných při hotovení podšitých a nepodšitých oděvů se zaměřením na odbornou terminologii. Dále popisuje způsoby vypracování jednotlivých součástí a dílů i bohaté možnosti zdobení oděvů. Součástí předmětu je také osvojení si odborných metod zpracování technických nákresů a technických popisů, které slouží jako nezbytný dokumentační materiál při práci restaurátora. Předmět se rovněž soustřeďuje na teoretickou a praktickou znalost širokého sortimentu tradičních oděvních materiálů. Získané poznatky studenti využijí při praktické rekonstrukci historického kostýmu.
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• připravit technickou dokumentaci oděvu, jejímiž součástmi jsou technický nákres a popis oděvu

• dodržovat odpovídající formální úroveň zpracování v souladu s odbornou terminologií

• rozpoznat způsoby technologického zpracování oděvů a jejich jednotlivých částí a aplikovat je při restaurování historického oděvu

• rozeznat klasické typy tkanin podle hlavních identifikačních znaků

• aplikovat osvojené teoretické poznatky v praktickém zadání

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Literatura -

Z:VELÍKOVÁ, E. Oděvní technologie. Informatorium, 2000.

Z:RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003

D:TERŠL, S. Malá encyklopedie textilií a odívání. SNTL Praha, 1989.

D:SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví. SPN Praha, 1973.

D:HAMŘÍK, P. - GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky ke kontrole studia

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou.

Poslední úprava: ROZ148 (10.03.2009)
Sylabus -

1. Oděvní názvosloví

2. Montážní členění oděvního výrobku

3. Druhy ručních stehů - techniky a použití

4. Druhy švů - techniky a použití

5. Ozdobné prvky oděvů

6. Podšité oděvy

7. Vzorování na oděvních materiálech

8. Bavlnářské tkaniny

9. Lnářské tkaniny

10. Vlnařské tkaniny

11. Hedvábnické tkaniny

12. Technický nákres výrobku

13. Technický popis výrobku

14. Rekonstrukce historického kostýmu

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148004

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)
Studijní prerekvizity -

Semestrákní práce 2

Textilní technologie

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha