PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Technická dokumentace oděvů - B148020
Anglický název: Technical documentation of clothing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v případě, že na něj bude zapsáno minimálně 5 studentů.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlochová Dana Ing.
Záměnnost : N148040
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Předmět "Technická dokumentace oděvu" je věnován různým druhům technologií používaných při hotovení podšitých a nepodšitých oděvů se zaměřením na odbornou terminologii. Dále popisuje způsoby vypracování jednotlivých součástí a dílů i bohaté možnosti zdobení oděvů. Součástí předmětu je také osvojení si odborných metod zpracování technických nákresů a technických popisů, které slouží jako nezbytný dokumentační materiál při práci restaurátora. Předmět se rovněž soustřeďuje na teoretickou a praktickou znalost širokého sortimentu tradičních oděvních materiálů. Získané poznatky studenti využijí při praktické rekonstrukci historického kostýmu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

• připravit technickou dokumentaci oděvu, jejímiž součástmi jsou technický nákres a popis oděvu

• dodržovat odpovídající formální úroveň zpracování v souladu s odbornou terminologií

• rozpoznat způsoby technologického zpracování oděvů a jejich jednotlivých částí a aplikovat je při restaurování historického oděvu

• rozeznat klasické typy tkanin podle hlavních identifikačních znaků

• aplikovat osvojené teoretické poznatky v praktickém zadání

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z:VELÍKOVÁ, E. Oděvní technologie. Informatorium, 2000.

Z:RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003

D:TERŠL, S. Malá encyklopedie textilií a odívání. SNTL Praha, 1989.

D:SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví. SPN Praha, 1973.

D:HAMŘÍK, P. - GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Oděvní názvosloví

2. Montážní členění oděvního výrobku

3. Druhy ručních stehů - techniky a použití

4. Druhy švů - techniky a použití

5. Ozdobné prvky oděvů

6. Podšité oděvy

7. Vzorování na oděvních materiálech

8. Bavlnářské tkaniny

9. Lnářské tkaniny

10. Vlnařské tkaniny

11. Hedvábnické tkaniny

12. Technický nákres výrobku

13. Technický popis výrobku

14. Rekonstrukce historického kostýmu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Semestrákní práce 2

Textilní technologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha