PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Organické materiály památek I - B148027
Anglický název: Organic materials of cultural heritage objects II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148034
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii užití, výrobya zpracování, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných přírodních (bílkoviny, polysacharidy, terpenoidy), semi-syntetických (nitrocelóza, galalit. přírodní kaučuk) a syntetických polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat jak v muzejních a historických sbírkách, tak polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů (lepidla, nátěrové hmoty, konsolidanty).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Studenti budou umět základní informace o:

  • struktuře a vlastnostech polymerů přírodních a syntetických polymerů
  • výrobě a zpracování syntetickách a semisyntetických materiálů
  • stárnutí polymerů
  • lepidlech, nátěrových hmotách a konsolidantech
  • syntetických polymerech, se kterými se mohou setkat ve sbírkách nebo je uživat při konzervování (obalové materiály apod.)

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

e-learning

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

1. Úvod do polymerní chemie (nízkomolekulární látky x polymer, vazby v polymerech), chemické složení a vznik polymerů (řetězové a stupňovité polyreakce).

2. Struktura (lineární, rozvětvené, takticita, konfigurace, konformace, stupeň zasíťování, fázová struktur) a vlastnosti polymerů, relativní molekulová hmotnost

3. Rozpustnost a reologické chování roztoků polymerů, roztok a disperse, typy polymerací polykondenzací, povrchově aktivní látky

4. Zpracování polymerů a aditiva (změkčovadla, plniva, pigmenty aj.)

5. Přírodní polymery (bílkoviny, polysacharidy, lignin, polyterpeny, oleje) a pojiva (vosky)

6. Historie výroby syntetických polymerů, semisyntetické polymery (nitrát celulózy, přírodní kaučuk atd. včetně vláken)

7. Termoplasty

8. Reaktoplaty

9. Syntetické kaučuky

10. Odolnost polymerů vůči poškození a mechanizmy jejich degradace (oxidace, fotooxidace, hydrolýza))

11. Adheze a adheziva, obecné složení lepidel, lepivých tmelů a nátěrových hmot

12. Typy lepidel a nátěrových hmot, jejich aplikační oblasti, technologie jejich aplikace.

13. Rozpouštědla v konzervátorské praxi.

14. Konsolidanty a hydrofobizační prostředky, tmely, formy a tvorba kopií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Organická chemie A a B

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se v SISu ze zkoušky neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha