PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organické materiály památek I - B148027
Anglický název: Organic materials of cultural heritage objects I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148034
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii užití, výrobu a zpracování, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných přírodních (bílkoviny, polysacharidy, terpenoidy), semi-syntetických (nitrát celulózy, acetát celulózy, galalit) a syntetických polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat jak v muzejních a historických sbírkách, tak polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů (lepidla, nátěrové hmoty, konsolidanty).
Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát základní informace o:

• struktuře a vlastnostech přírodních a syntetických polymerů

• výrobě a zpracování syntetických materiálů

• stárnutí polymerů

• lepidlech, nátěrových hmotách a konsolidantech

• syntetických polymerech, se kterými se mohou setkat ve sbírkách nebo je užívat při konzervování (obalové materiály apod.)

• preventivní péči a uložení polymerních předmětů

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Literatura -

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

e-learning

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Sylabus -

1. Vznik a struktura polymerů

2. Chemické a fyzikální vlastnosti polymerů

3. Roztoky a disperze polymerů

4. Přírodní polymery

5. Historie výroby plastů

6. Zpracování polymerů

7. Termoplasty

8. Reaktoplasty

9. Kaučuky

10. Adheze a adheziva

11. Nátěrové hmoty

12. Mechanismy degradace polymerů – oxidace, fotooxidace, termooxidace, hydrolýza

13. Mechanismy degradace polymerů – biodegradace, vliv polutantů, fyzikálně aktivní prostředí

14. Vybrané metody charakterizace polymerů

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie A a B nebo Organická chemie I

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se v SISu ze zkoušky neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha