PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy péče o památky - B148031
Anglický název: Principles of cultural heritage objects care
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotný Michal Mgr.
Záměnnost : N148039
Anotace -
Památková péče je respektovaný komplexní interdisciplinární obor vnímaný v převaze jako praktická činnost, který však má podstatu v kulturně hodnotovém utváření společnosti. Absolventi/tky by měli být schopni porozumět základním východiskům památkové péče, interpretovat vývoj oboru, umět charakterizovat a klasifikovat strukturu památkového fondu, aplikovat oborovou terminologii, analyzovat a používat kategorii památkové hodnoty a chápat principy autenticity. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Komplementárním doplňkem je pohled do základů muzeologie, historického vývoje a současných trendů v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu. Seznamuje se zásadami osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní pojmy, historii, principy a legislativu památkové péče a muzeologie
  • charakterizovat strukturu památkového fondu
  • základy metodologie památkové péče
  • současné trendy v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek a muzejního managementu.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literatura -

Z:Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.

Z:Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.

Z:Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9

Z:Odborné a metodické publikace Národního památkového ústavu (http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/)

Z:Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7

Z:Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:Vinas, S.M.: Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005. ISBN 0 7506 6224 7

Z:Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2006. ISBN 808623472X

Z.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997

Z.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995

D:Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557

D:Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče, NPÚ, Praha 2008. ISBN 978-80-87104-32-3

D:Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, I., III. díl, Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (http://whc.unesco.org/en/guidelines)

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní opory -

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1) Památková péče - interdisciplinární obor, vztah společnosti ke starým věcem.

2) Teorie památkových hodnot. Alois Riegl a jeho vliv na českou památkovou péči.

3) Identifikace památkových hodnot v praxi památkové péče - cvičení.

4) Bohuslav Slánský a česká restaurátorská škola, české restaurátorské školy v evropském kontextu.

5) Památková péče za první republiky

6) Památková péče od padesátých let do současnosti.

7) Restaurování "versus" konzervování-restaurování.

8) Metody památkové péče v postmoderní době.

9) Zákon o státní památkové péči.

10) Památková péče a globalizace.

11) Systém muzeologie, terminologie, současné trendy v muzeologii, významná mezinárodní sdružení

12) Principy muzejní selekce. Muzeálie, substitut. Muzejní dokumentace. Zásady vedení konzervátorské dokumentace.

13) Teorie muzejní tezaurace - muzejní sbírka, muzeum jako komunikační médium - relace k vědě a veřejnosti.

14) Teorie prezentace, muzejní komunikace, muzejní management.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zkouška z předmětu je ústní. V prvé části student/ka prokazuje na příkladu konkrétní památky dle vlastního výběru schopnost analyzovat památkové hodnoty a navrhnout způsob péče o ni. V druhé části student odpovídá na otázky z obsahu přednášek.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha