PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Základy péče o památky - B148031
Anglický název: Principles of cultural heritage objects care
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotný Michal Mgr.
Záměnnost : N148039
Anotace -
Program je koncipován tak, aby poskytl studentům bakalářského studia komplexní pohled na základní aspekty památkové péče a muzeologie. Studenti se seznámí s českou legislativou a základní terminologií těchto oborů. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Naučí se, jak fungují muzejní instituce, včetně procesů plánování výstav, kurátorství a správy sbírek. Program je doplněn o praktické aktivity, které studentům umožní hlubší vhled do problematiky oboru.
Poslední úprava: Drábková Klára (04.06.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• základní pojmy, historii, principy a legislativu památkové péče

• základy metodologie památkové péče

• základní pojmy, historii, principy a legislativu oboru muzeologie

• současné trendy v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek a muzejního managementu

• základní principy plánování a tvorby expozic a edukační funkce muzeí

Poslední úprava: Drábková Klára (04.06.2024)
Literatura -

Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.

Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.

Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997

Boylan, P. (ed.)2004: Running a museum: A Practical Handbook, Paris.

Dean, D. 1996: Museum Exhibition: Theory and practise, London.

Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557

Hupko D. (ed.) 2017: De/akvizičná činnosť v múzejnej praxi. Banská Bystrica.

Chovančíková, I. (ed.), 2006: Kritika muzejní výstavní tvorby. Hodonín.

Meijer-van Mensch, L. – van Mensch, P. 2011: New trends in museology. Celje.

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9

Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7

Stránský, Z.: Muzeologie – úvod do studia. Brno 1995

Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Waidacher, F. 1999: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava. Žalman, J. a kol. 2002: Příručka muzejníkova I. Praha, Brno.

Žalman, J. 2016: Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví. Praha.

Poslední úprava: Drábková Klára (04.06.2024)
Studijní opory -

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

Kapitola 1: Úvod do památkové péče

• Historie a vývoj památkové péče v ČR a ve světě

Kapitola 2: Právní rámec památkové péče

• Základní právní normy a jejich aplikace v praxi

Kapitola 3: Kategorizace kulturního dědictví

• Rozdělení dědictví na movité, nemovité a nemateriální

Kapitola 4: Mezinárodní normy a dohody

• Přehled mezinárodních dohod a konvencí o ochraně dědictví

Kapitola 5: Definice a funkce muzeí

• Úlohy muzeí v současné společnosti

Kapitola 6: Typologie muzeí

• Klasifikace muzeí dle zaměření a typu sbírek

Kapitola 7: Sběratelské strategie v muzeích

• Přístupy a metody sběru artefaktů v muzejní praxi

Kapitola 8: Etika sbírání

• Etické aspekty a dilemata sběratelské činnosti

Kapitola 9: Řízení sbírkových fondů

• Správa a management sbírek v muzejním kontextu

Kapitola 10: Výzvy a řešení v akvizicích

• Překážky a strategie při akvizici nových předmětů

Kapitola 11: Teorie a praxe výstavní kritiky

• Základy hodnocení a interpretace muzejních výstav

Kapitola 12: Světová muzea a galerie

• Příklady významných světových muzejních institucí

Kapitola 13: Digitální technologie v muzeích

• Využití moderních technologií pro správu sbírek a interakci s veřejností

Kapitola 14: Budoucnost památkové péče a muzeologie

• Trendy a výzvy v oblasti ochrany kulturního dědictví a muzejní praxe

Poslední úprava: Drábková Klára (04.06.2024)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Zkouška z předmětu je ústní.

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha