PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Ikonografie - B148032
Anglický název: Iconography
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován jen v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem přednášek je seznámit posluchače s metodou, pojmoslovím a postupy klasické ikonografie a ikonologie a následně se základními ikonografickými náměty antického a křesťanského umění, včetně profánního umění evropského kulturního okruhu. Pozornost bude věnována pramenům ikonografie (mytologie, řecké a římské báje, Homér, Ovidius, biblické texty, apokryfy, legendy o světcích, ikonografické příručky novověku) a uplatnění jejich znalosti při určování námětů uměleckých děl. Metoda bude demonstrována na dílech českého a světového umění od antiky po 20. století, ovšem s důrazem na středověké a raně novověké příklady.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Absolvent kurzu bude schopen samostatně popsat, identifikovat a interpretovat základní ikonografické náměty, orientovat se v odborné terminologii i profánní a sakrální symbolice evropského umění.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literatura -

Povinná:

 • Bible: překlad 21. století včetně Deuterokanonických knih. Překlad Jiří Pavlík. 2. opravené vydání, včetně DTK. Praha: Biblion, 2015. xvii, 1810 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-87282-20-5. (zejm. vybrané pasáže Nového zákona)
 • HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Překlad Allan Plzák. Vyd. 2., Praha: Paseka, 2008, ISBN 978-80-7185-902-4.
 • LURKER, Manfred. Slovník biblických obrazů a symbolů. Překlad Růžena Dostálová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999, ISBN 80-7021-254-3.
 • OVIDIUS, Publius Naso. Proměny. Překlad Ivan Bureš. 2., přeprac. vyd., 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1974.
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Překlad Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Malvern, 2013, ISBN 978-80-87580-37-0.
 • REID, Jane Davidson a ROHMANN, Chris, ed. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1900s. New York: Oxford University Press, 1993, 2 sv., ISBN 0-19-504998-5.
 • ROYT, Jan a ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998, ISBN 80-204-0740-5.
 • ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, ISBN 80-246-0963-0.
 • SVOBODA, Ludvík, ed. a kol. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1973.
 • VORAGINE, JACOBUS DE a VIDMANOVÁ, Anežka, ed. Legenda aurea. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2012, ISBN 978-80-7429-237-8.

Doporučená:

 • FORSTNER, Dorothea a BECKER, Renate. Neues Lexikon christlicher Symbole. Innsbruck: Tyrolia-Verl., 1991, ISBN 3-7022-1781-9
 • KIRSCHBAUM, Engelbert, ed., BANDMANN, Günter, ed. a BRAUNFELS, Wolfgang, ed. Lexikon der christlichen Ikonographie. Rom: Herder, 1968-1976. 8 sv., ISBN 3-451-22568-9.
 • LADNER, Gerhart Burian. Handbuch der frühchristlichen Symbolik: Gott, Kosmos, Mensch. Stuttgart: Belser, 1992, ISBN 3-7630-2078-0.
 • TELESKO, Werner. Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst. Wien: Böhlau, 2005, ISBN 3-8252-8301-1.
 • WARNCKE, Carsten-Peter. Symbol, Emblem, Allegorie: die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner, ISBN 3-937111-07-7

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Objasnění základních metod a pojmů (ikonografie, ikonologie, symbol, alegorie, atribut, personifikace, emblém)

2. Antická ikonografie - mytologické náměty a jejich prameny (Homér, Ovidius, Vergilius)

3. Vliv antické ikonografie na profánní ikonografii novověku (klasické náměty, postavy a události převzaté z antické historiografie, literatury i umění)

4. Počátky křesťanské ikonografie a symboliky, Starý zákon a typologické předobrazy

5. Mariánská ikonografie (zejm. Zvěstování, Navštívení, scény ze života Panny Marie, Madona, Pieta, Zesnutí a Nanebevzetí Panny Marie, mariánská ikonografie křesťanského východu)

6. Christologická ikonografie I. (Narození Páně, Klanění mágů, Ježíšovo dětství, ikonografie Ježíšova veřejného působení - svatba v Káni, podobenství, zázraky)

7. Christologická ikonografie II. (Poslední večeře Páně, Ukřižování, Smrt a Zmrtvýchvstání, význam eucharistie a eucharistické náměty)

8. Ikonografie Nejsvětější Trojice a andělů

9. Ikonografie Apokalypsy a Posledního soudu.

10. Světecká ikonografie I. - evangelisté, apoštolové, novozákonní světci a světice

11. Světecká ikonografie II. - Legenda Aurea a světci raného a vrcholného středověku

12. Ikonografie českých zemských patronů

13. Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a kult svatých v raném novověku

14. Křesťanské alegorie, personifikace a emblémy

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha