PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy archeologie - B148034
Anglický název: Basic of Archaeology
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mařík Jan Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N148059
Anotace -
Kurz seznámí studenty se základními metodami archeologické práce v terénu, datovacími postupy a právními podmínky provádění archeologických výzkumů. Budou přestaveny hlavní vývojové fáze pravěku a protohistorie na území České republiky a vybrané příklady výjimečných evropských archeologických nálezů. Hlavní důraz bude kladen na poznání struktury významných archeologických lokalit, typických movitých nálezů. Zvláštní pozornost bude věnována technologickým postupům, které byly využívány v jednotlivých obdobích k získávání základních surovin a jejich zpracování.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat se základní archeologickou terminologií,
  • hlavní vývojová období pravěku a protohistorie,
  • hlavní naleziště, nálezy a užívané technologie v jednotlivých obdobích.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Hložek, M 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. ISBN: 978-80-7277-230-8

Z:Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno. ISBN: 80-210-1706-6

D:Archeologie pravěkých Čech sv. 1-8, Kolektiv autorů, Praha 2008. ISBN: 978-80-86124-75-9, 978-80-86124-76-6, 978-80-86124-71-1, 978-80-86124-77-3, 978-80-86124-78-0, 978-80-86124-79-7, 978-80-86124-80-3, 978-80-86124-81-0.

D:Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha. ISBN: 978-80-7422-140-8

D:Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie, Praha. ISBN: 80-200-1216-8

D:Renfrew, C. - Bahn, P. 2012: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London. ISBN: 978-0500290217

D:Podborský, V. (ed.) 1993: Pravěké dějiny Moravy, Brno. ISBN: 80-85048-45-0

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Právní rámec provádění archeologický výzkumů v ČR

2. Základní metody archeologické práce a dokumentační postupy

3. Spolupráce archeologie a přírodních věd (paleobotanika, geologie, osteologie, antropologie).

4. Datovací metody v archeologii

5. Paleolit - mezolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

6. Neolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

7. Eneolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

8. doba bronzová (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

9. Starší doba železná - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

10. Mladší doba železná - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).

11. Doba římská - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)

12. Stěhování národů - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)

13. Raný středověk - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)

14. Vrcholný středověk - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha