PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování archeologických nálezů - B148036
Anglický název: Conservation of archaeological findings
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106026
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní postupy preventivní péče o archeologické nálezy
  • základní metody průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovů, keramiky, skla, dřeva, usní, kostí, jantaru a textilu
  • základní postupy výroby kopií

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Drábková, K. a kol. Konzervování archeologických nálezů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2023. ISBN 978-80-7592-164-2.

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám na e-learning

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Specifika archeologických nálezů

2. Konzervování keramických nálezů

3. Konzervování nálezů ze skla

4. Předměty vyzvednuté „in situ“

5. Konzervování nálezů ze dřeva

6. Konzervování nálezů z usní

7. Železné předměty

8. Předměty z mědi a jejích slitin

9. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova

10. Textilní archeologické nálezy

11. Předměty z kostí, jantaru a kombinované předměty

12. Výroba kopií

13. Rekonzervace

14. Preventivní konzervace

Poslední úprava: Kučerová Irena (05.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganické materiály památek I a II, Organické materiály památek I a II

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která je písemná a případně i ústní.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha