PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř technologie konzervování-restaurování II - B148040
Anglický název: Restoration Technology: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc.Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N150010
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
Laboratoř oboru slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

umět základní laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (22.02.2018)

materiály u vyučujícího dané práce

e-learning

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Laboratoř technologie konzervování-restaurování II zahrnuje tyto práce:

 • Konzervování archeologických nálezů I
 • Konzervování archeologických nálezů II
 • Výroba kovových kopií
 • Moření a chemická modifikace povrchu kovů
 • Příprava a vytváření keramiky
 • Hodnocení mikrostruktury archeologické keramiky pomocí OM, XRF, XRD a STA+MS
 • Tavení skla
 • Chemická odolnost skla
 • Sítová analýza plniv
 • Titrace
 • Viskozita roztoků
 • Lepidla a nátěrové hmoty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Laboratoř technologie konzervování-restaurování I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha