PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná praxe restaurování I - B148042
Anglický název: Specialised Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N150007
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)
Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek. Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho studijního oboru či zaměření. Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: žádná

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studijní materiály u vedoucího praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

1. Seznámení s provozem pracoviště. nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka pracoviště nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Semestrální práce I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5 stran textu + obrázky

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit:

  • laboratorní protokol event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorská/konzervátorská zpráva (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Ze zprávy by mělo být patrné, že si je student vědom, co dělal a proč, že se vždy snažil zjistit a pochopit činosti, které prováděl a problémy, které řešil.

Do zprávy může být přidáno zhodnocení praxe a může být zmíněn případný rozpor mezi teorií, novými poznatky a současnou praxí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha