PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř specializace forenzní analýza materiálů - B150001
Anglický název: Laboratory of forensic analysis of materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N150027
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)
V předmětu Laboratoř oboru se studenti prakticky seznámi s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Získají dovednosti v oblasti chemické a strukturní analýzy materiálů, v oblasti analýzy jejich mechanických a korozních vlastností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Studenti budou umět:

Změřit a vyhodnotit základní mechanické, tepelné a korozní vlastnosti materiálů.

Stanovit chemické složení materiálů pomocí různých analytických metod.

Popsat strukturu materiálů a vyhodnotit přítomnost defektů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvicením z korozního inženýrtsví a chemické

metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holecek S., Franek A.: Návody k laboratorním cvicením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

1.Metalografie

2.Mechanické vlastnosti kovů - zkouška v tahu, tvrdost a fraktografie

3.Nedestruktivní defektoskopie

4.Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza

5.Termická analýza keramických materialů a surovin

6.Měření pórovitosti různých typů keramik

7.Mechanické vlastnosti polymerů

8.SEC/GPC stanovení molární hmotností polymerů

9.DSC Termické vlastnosti polymerů

10.Sorpce I

11.Sorpce II.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Laboratoř anorganické chemie I (N101003).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Úvod do studia materiálů

Laboratoř anorganické chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha