Základní metody analýzy vody - B217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217001
Je záměnnost pro: AB217001
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Probírány jsou principy a vhodnost použití (kritéria výběru) analytických metod pro stanovení jednotlivých analytů v pitných, přírodních a odpadních vodách. Pozornost je věnována také odběru vzorků.
Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát základní principy metod analýzy vody, budou se orientovat při výběru metody vhodné pro analýzu vody pitné, povrchové a odpadní.

Poslední úprava: Smrčková Štěpánka (30.08.2023)
Literatura -

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015. (cz)9788070809280

D: Baird R.B., Eaton A.D., Rice E.W.: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. American Public Health Association, 2017 (eng)9780875532875

Poslední úprava: Kujalová Hana (27.12.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu po dokončení výuky(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená, minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

V termínech vypsaných pro možnost opravy je možné (taktéž formou testu) absolvovat dobrovolné vylepšení klasifikace o jeden klasifikační stupeň.

Poslední úprava: Smrčková Štěpánka (31.08.2023)
Sylabus -

1. Vývoj a význam analytiky vody; Vyjadřování složení vod

2. Odběr, konzervace a skladování vzorků; Předúprava vzorků před analýzou

3. Organoleptické vlastnosti vody; Fyzikálně-chemické parametry

4. Neutralizační kapacity & formy výskytu CO2

5. Sumární anorganické ukazatele; Použití ionexů v analytice vody

6. Stanovení kovů ve vodách - chelatometrie, spektrofotometrie, AAS

7. Stanovení forem výskytu síry; stanovení aktivního chloru a chloridů

8. Stanovení forem výskytu dusíku (Namon, NO2-, NO3-, Norg), dusíková bilance

9. Stanovení reaktivního fosforu; křemíku

10. Sumární stanovení organických látek - DOC, CHSK, BSK.

11. Stanovení rozpuštěného kyslíku

12.Stanovení tenzidů, fenolů, huminových látek, kyanidů

13.Instrumentální metody stanovení organických látek - PAU, PCB, PFAS

14.Stanovení léčivých látek, diagnostik, náhradních sladidel

Poslední úprava: Smrčková Štěpánka (30.08.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Smrčková Štěpánka (30.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém ze dvou testů (v průběžném i v závěrečném) vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených ve dvou testech (průběžném a závěrečném) vyšší než 50

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84