PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úprava vody - B217006
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Záměnnost : N217008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Pozornost je soustředěna i na jímání vodních zdrojů, dopravu a akumulaci vody pitné. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody.
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní způsoby jímání vodních zdrojů a základní technologické způsoby používané při výrobě pitné vody.

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (25.01.2018)
Literatura -

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.

D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, 2003024156

D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=118

https://tvp.vscht.cz/home/18861/27814

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (17.01.2018)
Sylabus -

1. Požadavky na jakost pitné vody

2. Znečišťující látky v podzemních vodách, jímání podzemních vod

3. Složení povrchových vod a jejich jímání

4. Potřeba a doprava pitné vody

5. Úprava podzemních vod

6. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody

7. Odkyselování, odželezování a odmanganování vod

8. Úprava povrchových vod

9. Koagulace, čiřiče, střední rychlostní gradient

10. Míchání suspenzí a míchací zařízení

11. Filtrace vody, druhy filtrů

12. Sedimentace a zahušťování suspenzí a kalů

13. Speciální postupy úpravy vody včetně membránových procesů

14. Desinfekce pitné vody

Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Studijní prerekvizity -

ŽÁDNÉ

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student musí získat v písemném zkouškovém testu minimálně 51 bodů ze 100 možných.

Možnost zlepšení známky B - E:

  • písemkou v opravném termínu nebo ústní zkouškou
  • po předchozí domluvě, protože SIS umožňuje přihlášení k dalšímu termínu pouze při výsledku F
  • při tomto postupu nehrozí zhoršení známky
  • do studijního průměru se (obecně) počítá vždy jen poslední známka (bez ohledu na počet pokusů)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (13.04.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha