PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Ochrana vodních zdrojů - B217007
Anglický název: Water Resources Protection
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Záměnnost : N217016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (16.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty přehlednou formou s problematikou ochrany vod, kterou je třeba chápat jako integrovanou ochranu množství i jakosti vod povrchových a podzemních. Předmět pojednává o významu vody pro člověka z pohledu chemického, fyzikálního, biologického, společenského i kulturního, seznamuje studenty s problematikou antropogenního ovlivnění vod a jeho důsledky, se zdravotními riziky spojenými s vodním prostředím, s možnostmi hospodaření s vodou, s legislativními i technologickými nástroji ochrany vodních zdrojů a řešením havárií na vodách. Během cvičení se studenti formou exkurze seznámí s provozem chemické služby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, podílející se na řešení havárií na vodách, a prostřednictvím terénního cvičení - vzorkování vodního prostředí - si ověří nabyté poznatky v reálných podmínkách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

po seznámení s problematikou ochrany vod a získání praktických zkušeností prací v terénu a používáním moderních analytických a detekčních přístrojů zpracovat a interpretovat reálná data v souladu s platnou legislativou,

pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,

využívat informace v tvůrčích činnostech a praxi, spolupracovat ve skupině a vytvářet pravidla práce v týmu.

Literatura -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (16.01.2018)

Z:Šmejkalová P.,Pícha A.: Ochrana čistoty vod - interní studijní materiály

D:Vyhláška MZe č.428/2001 Sb.

D:Vyhláška MZ č.238/2011 Sb.

D:Zákon č.252/2001 Sb.- Vodní zákon

D:Kotlík B. a spol.: Vzorkování v životním prostředí,2THETA,Český Těšín,2015

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (16.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=119

http://tvp.vscht.cz/home/18861/18864

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

absolvování terénního cvičení, zpracování protokolu a odevzdání do stanoveného termínu

  • viz informace k zápočtu a zkoušce: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=119
Sylabus -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

1. Význam vody pro člověka

2. Voda v ČR

3. Systém ochrany vod

4. Antropogenní ovlivnění vod

5. Odpadní vody

6. Podzemní vody

7. Srážkové vody

8. Povrchové vody

9. Zdravotní rizika z vody

10. Havárie na vodách

11. Vzorkování vodního prostředí

12. exkurze: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - Chemická služba

13. cvičení v terénu: vzorkování na vodní nádrži Džbán

14. cvičení v terénu: zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení v souladu s platnou legislativou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (16.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

úspěšné absolvování zkouškového testu

  • viz informace k zápočtu a zkoušce: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=119
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 0,4 10
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha