PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technická mikrobiologie a hydrobiologie - B217008
Anglický název: Technical microbiology and hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N217030
Je záměnnost pro: AB217008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Podstatnou částí a zaměřením je vztah mikroorganismů k prostředí, využití těchto závislostí a znalostí v technologiích (úpravy vody, čištění), uplatnění organismů v technologiích a při ekologickém a biologickém hodnocení stavu biotopů (rámcová směrnice, riziková analýza). Specifikace organismů přítomných v povrchových a podzemních vodách, upravených a znečištěných vodách, v nárostech, sedimentech a biofilmech. Eutrofizace a přítomnost toxinů ve vodách, jak je z vody odstranit, stanovit. Toxikologie, testy a jejich využití ve vodárenské a čistírenské praxi, v průmyslu. Indikátorové organismy ve vztahu k ekologickému hodnocení tekoucích a stojatých vod. Důraz je kladen na metody odběru, metody stanovení (kultivační techniky, mikroskopie, molekulární biologie), bioindikační vlastnosti organismů, laboratorní praxi (v návaznosti na platnou legislativu).
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Specifikovat obory mikrobiologie a hydrobiologie na základní úrovni.

Identifikovat mikroorganismy v technologiích.

Aplikovat poznatky v technologiích.

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Literatura -

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (09.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Tech_mikro_hydro

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studium sylabů z jednotlivých přednášek, doporučené literatury, osvojení znalostí, práce na projektu (powerpointová prezentace) na zvolené a přednáškami řešené téma.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.01.2023)
Sylabus -

1.Specifikace oborů, rozdělení organismů. Úvod do biologického předmětu, ekologické základy hydro- a mikrobiologie.

2.Základy taxonomie, zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou.

3.Metody studia organismů, kultivační metody, mikroskopické analýzy, molekulárně biologické metody.

4.Organismy v prostředí (abiotické a biotické faktory). Biocenózy a společenstva.

5.Organismy v prostředí (voda, vzduch, půda, člověk), jejich indikační význam, ekologie jejich výskytu.

6.Organismy ve vodním prostředí (stojaté a tekoucí vody), vztah k prostředí, trofie vod.

7.Organismy během procesu úpravy vody, v pitných vodách a v distribučních sítích.

8.Hygiena vody a choroby přenosné vodou. Riziková analýza.

9.Organismy v užitkových vodách, eutrofizace, toxiny.

10.Organismy v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod.

11.Znečišťování a samočištění. Saprobita.

12.Technická a environmentální toxicita.

13.Legislativa.

14.Laboratorní praxe.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

90% účast na přednáškách.

Zkouška formou prezentace projektu (powerpointová prezentace) na zvolené a přednáškami řešené téma.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.01.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha