Technologie výroby bioplynu a biomethanu - B217009
Anglický název: Technologies for Production of Biogas and Biomethane
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N217031
Je záměnnost pro: AB217009
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s biotechnologickými metodami výroby bioplynu(směs methanu a oxidu uhličitého) a způsoby úpravy výroby biomethanu. Bioplyn patří mezi obnovitelné zdroje energie. Přínosem těchto technologií je, že bioplyny se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadních materiálů, eventuálně z cíleně pěstované rostlinné biomasy. Posluchači budou seznámeni se základními principy tvorby, vlastnostmi a možnostmi využití bioplynu. Dále budou seznámeni s s vlastní technologií výroby bioplynu a technologickými specifikami bioplynových stanic pro zpracování různých druhů substrátů. Pro další využití bioplynu je důležitá jeho úprava odstraněním nežádoucích složek bioplynu (sulfan, vodní pára,..).Součástí předmětu je i problematika zušlechtění bioplynu na biomethan odstraněním oxidu uhličitého z bioplynu a jeho biologická konverze na biomethan.
Poslední úprava: Pokorná Dana (09.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • charakterizovat anaerobní procesy a faktory, které jejich průběh ovlivňují
  • charakterizovat substráty, které jsou vhodné pro výrobu bioplynu v anaerobních reaktorech, jak co do možnosti a způsobu jejich využití, tak z hlediska legislativy ČR a EU
  • posoudit vhodnost jednotlivých substrátů pro použití v konkrétních anaerobních technologiích (anaerobní reaktory na ČOV, bioplynové stanice)
  • zvolit na základě znalosti vstupních dat konkrétní typ bioplynové stanice a spočítat její technologické parametry a produkci bioplynu
  • se orientovat v problematice produkce biomethanu

Poslední úprava: Pokorná Dana (05.05.2022)
Literatura -

D:Dohányos M. a kol.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1998,8086020199

D:Straka F. a kol.,Bioplyn,2.rozšířené vydání,GAS Praha,2006,8073280906

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Studijní opory -

Aktuální prezentace budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/Bioplyn

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Sylabus -

1. Základy anaerobního rozkladu organických látek

2. Biochemie tvorby methanu

3. Vlastnosti a složení bioplynu

4. Suroviny a substráty pro výrobu bioplynu

5. Technologické aspekty výroby bioplynu

6. Reaktorová technika výroby bioplynu

7. Bioplynové stanice pro organické odpady

8. Bioplynové stanice v zemědělství

9. Bioplynové stanice pro anaerobní stabilizaci čistírenských kalů

10. Kontrola a řízení procesu

11. Možnosti intenzifikace výroby bioplynu

12. Bioplyn a jeho využití, technické řešení plynového hospodářství

13. Složení a čištění bioplynu - chemické, fyzikálně-chemické a biologické způsoby

13. Zušlechtění bioplynu na biomethan

14. Příklady bioplynových stanic v ČR

Poslední úprava: Pokorná Dana (09.05.2022)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách - 90 %.

Předmět je zakončen vypracováním projektu zaměřeného na výpočet a návrh bioplynové stanice a napsáním závěrečného testu s úspěšností min. 50 %.

Poslední úprava: Pokorná Dana (11.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84