PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie výroby bioplynu a biovodíku - N217031
Anglický název: Technologies for Production of Biogas and Biohydrogen
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B217009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB217009, B217009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s biotechnologickými metodami výroby bioplynu(směs metanu a oxidu uhličitého) a biologickou výrobou vodíku. Bioplyny patří mezi obnovitelné zdroje energie. Přínosem těchto technologií je, že bioplyny se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadních materiálů, eventuelně cíleně pěstované rostlinné biomasy. Posluchači budou seznámeni se základními principy tvorby, vlastnostmi a možnostmi využití bioplynů. Dále budou seznámeni s s vlastní technologií výroby bioplynů a technologickými specifikami bioplynových stanic pro zpracování různých druhů substrátů.
Poslední úprava: TAJ217 (05.09.2007)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • charakterizovat anaerobní procesy a faktory, které jejich průběh ovlivňují
  • charakterizovat substráty, které jsou vhodné pro výrobu bioplynu v anaerobních reaktorech, jak co do možnosti a způsobu jejich využití, tak z hlediska legislativy ČR a EU
  • posoudit vhodnost jednotlivých substrátů pro použití v konkrétních anaerobních technologiích (anaerobní reaktory na ČOV, bioplynové stanice)
  • zvolit na základě znalosti vstupních dat konkrétní typ bioplynové stanice a spočítat její technologické parametry a produkci bioplynu
  • se orientovat v problematice produkce biovodíku

Poslední úprava: Pokorná Dana (12.11.2012)
Literatura -

D:Dohányos M. a kol.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1998,8086020199

D:Straka F. a kol.,Bioplyn,2.rozšířené vydání,GAS Praha,2006,8073280906

Poslední úprava: Pokorná Dana (13.11.2012)
Studijní opory -

Aktuální prezentace budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/Bioplyn

Poslední úprava: Pokorná Dana (11.11.2013)
Sylabus -

1. Základy anaerobního rozkladu organických látek.

2. Biochemie tvorby metanu a biovodíku

3. Vlastnosti a složení bioplynů

4. Specifika výroby biovodíku

5. Suroviny a substráty pro výrobu bioplynů

6. Technologické aspekty výroby bioplynů

7. Reaktorová technika výroby bioplynů

8. Bioplynové stanice pro kapalné organické odpady

9. Bioplynové stanice pro anaerobní stabilizaci čistírenských kalů

10. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu

11. Kontrola a řízení procesu

12. Možnosti intenzifikace výroby bioplynů

13. Bioplyny a jejich využití, technické řešení plynového hospodářství

14. Příklady bioplynových stanic v ČR

Poslední úprava: TAJ217 (05.09.2007)
Studijní prerekvizity -

Alternativní zdroje energie I, Alternativní zdroje energie II

Poslední úprava: TAJ217 (22.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha