PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management vodního hospodářství - B217010
Anglický název: Water Management
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217040
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s právními, správními i administrativními aspekty činností ve vodním hospodářství. Po úvodu z historie vodního hospodářství předmět poskytuje informace legislativě a státní správě v této oblasti, věnuje se problematice nakládání s vodou také z hlediska ekonomického. Nejsou opominuty ani možné zdroje informací a další témata z každodenní vodohospodářské praxe.
Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Literatura

Povinná literatura:

Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě

Doporučená literatura:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“

ročenky „Vodovody a kanalizace České republiky“

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Studijní opory

MS Teams 217-O365-B217010 Management vodního hospodářství

Poslední úprava: Bindzar Jan (10.09.2020)
Sylabus

1. Historie vodního hospodářství (nejen) v ČR

2. Právní předpisy ČR týkající se vodního hospodářství

3. Mezinárodní smlouvy v oblasti vodního hospodářství, zapojení ČR do činnosti příslušných institucí EU

4. Vodní zákon I: výkon státní správy ve vodním hospodářství; náplň a pravomoci jednotlivých institucí; správní úkony jako povolení, souhlas a vyjádření, atd.

5. Vodní zákon II: poplatky (předmět zpoplatnění, způsob výpočtu a výběru, správa poplatků); pokuty (přestupková řízení ve vodním hospodářství, důvody pro udělení pokuty, sazby, výběr a správa)

6. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu I: základní pojmy; provozování vodovodů a kanalizací; vlastnící a provozovatelé; jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod; dodávky, měření, ceny

7. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu II: výstavba vodovodů a kanalizací; plány rozvoje vodovodů a kanalizací; ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok

8. Platby za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod: vodné a stočné a obsah těchto pojmů; předpisy na tvorbu cen ve vodním hospodářství; postup při stanovení výše vodného a stočného a schvalování její výše

9. Správa povrchových vod podle přirozených povodí: správci povodí, jejich struktura a forma; práva a povinnosti správců povodí

10. Struktura společností v oblasti zásobování pitnou vodu a odvádění odpadních vod: typy společností (vlastnická, provozní, smíšená); typy a struktura vlastníků společností; největší vlastnické skupiny a jejich podíl na trhu

11. Krizové situace ve vodním hospodářství: - ochrana před povodněmi; prevence sucha a jeho důsledků; - zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod v krizových situacích

12. Zdroje informací ve vodním hospodářství I: databáze, odborná literatura, normy

13. Zdroje informací ve vodním hospodářství II: odborné a profesní organizace v oblasti vodního hospodářstv

14. Systém analytických laboratoří ve vodním hospodářství: akreditované a kontrolní laboratoře; posuzování laboratoří a zkoušení způsobilosti

Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
Studijní prerekvizity

Nejsou.

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrečný test, je třeba dosáhnout nejméně 50% úspěšnosti.

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha