PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vodohospodářský projekt - B217012
Anglický název: Water Management Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Pokorná Lucie Ing. Ph.D.
Kouba Vojtěch Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (30.06.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními problémy, se kterými se jako vodohospodáři mohou setkat. Studenti budou rozděleni do skupin a na úvodní hodině dostanou konkrétní vodohospodářský projekt, na kterém budou pracovat. V rámci předmětu absolvují sérii seminářů zaměřených na práci s literaturou, zpracování dat, prezentační dovednosti a odborný úvod k zadání vodohospodářského projektu. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné (ústní) obhajobě s prezentací. Při obhajobě studenti kriticky hodnotí řešení ostatních projektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (22.12.2020)

Studenti budou umět:

• Samostatně řešit konkrétní vodohospodářský projekt/problém

• Pracovat v týmu

• Zpracovat a prezentovat výsledky

Literatura -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (30.06.2022)

Základní literatura:

• Tchobanoglous, G., et al. (1991). Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse, McGraw-Hill.

• Henze, M., van Loosdrecht, M. C. M., Ekama, G. A., & Brdjanovic, D. (2008). Biological wastewater treatment: Principles, modelling and design. IWA Publishing.

• Jeníček P.: Výpočty v technologii vody II, Vydavatelství VŠCHT Praha, 1999, 8070803444

• Vesilind A.P.: Wastewater treatment plant design, IWA Publishing, 2003, 1843390523

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (22.12.2020)

• účast na seminářích

(Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci "=". Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu “Vodohospodářský projekt” rozumí účast na obhajobě projektu a minimálně 75% účast na seminářích.)

• sepsání a odevzdání projektu

• obhajoba projektu před odbornou komisí

Sylabus -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (30.06.2022)

1. Úvod do předmětu (co čekáme, že student umí), rozdělení do skupin a zadání projektu + odborný úvod k zadání vodohospodářských projektů I

2. Odborný úvod k zadání vodohospodářských projektů II

3. Stručný výklad práce s literaturou včetně literatury odborné – vodohospodářské, práce s citačním manažerem EndNote, vyhledávání v databázi Scopus a Web of knowledge, normy

4. Náležitosti k projektové zprávě (např. struktura, styl, atd.)

5. Seminář o zpracování dat a prezentačních dovednostech

6. Samostatná práce na projektu

7. Samostatná práce na projektu + konzultace

8. Samostatná práce na projektu

9. Samostatná práce na projektu + konzultace

10. Samostatná práce na projektu

11. Samostatná práce na projektu + konzultace

12. Samostatná práce na projektu

13. Samostatná práce na projektu + finální konzultace

14. Obhajoby projektu před odbornou porotou (odevzdání projektu den předem do 12:00)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (22.12.2020)

Doporučené: Chemická informatika, Aplikovaná statistika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (22.12.2020)

• Odevzdání vypracovaného projektu

• Obhajoba projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 12
Obhajoba individuálního projektu 0,7 20
Práce na individuálním projektu 1,2 34
Účast na seminářích 0,6 18
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha