PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy Hydrochemie - B217013
Anglický název: Basics of Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení různých typů vod, klasifikaci vod a chemické a biologické procesy, které ve vodách probíhají. Podrobně jsou probírány vlastnosti, geneze a výskyt kovů, polokovů, nekovů včetně plynů, dále koloidů, organických látek a s nimi související sumární ukazatele.
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (11.05.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít přehled o složení různých typů vod a o chování vody v důsledku chemických a biochemických procesů, které v ní probíhají. Budou umět posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, agresivního působení na různé materiály a vhodnosti použití pro daný účel.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (11.05.2021)
Literatura -

Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P.: Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT Praha, 2016, ISBN 9788070809495

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015, ISBN 9788070809280

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
Sylabus -

Přednášky:

1. Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních a užitkových vod

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vod

3. Koloidní látky ve vodách

4. Hlavní kationty ve vodách

5. Toxické kovy ve vodách

6. Hlavní anionty ve vodách

7. Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy, agresivita vody

9. Neelektrolyty - křemík, bor

10. Rozpuštěné plyny ve vodách

11. Radioaktivita vod

12. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

13. Organické látky ve vodách - huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy

14. Druhy vod

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
 
VŠCHT Praha