PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Alternativní zdroje energie - B218004
Anglický název: Alternative Energy Sources
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 140 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiříček Ivo Ing. CSc.
Záměnnost : N218026, N218026A
Je záměnnost pro: AB218004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu tepla a transportních paliv při využití energetického potenciálu biomasy, odpadů, solárně-termických a geotermálních systémů pomocí inovativních technologií s možností vytěsnit emise skleníkových plynů.
Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat procesy při výrobě a využití ekologického tepla a transportních paliv

Bilancovat a optimalizovat základní technologie pro spalování paliv a přečerpávání tepla

Navrhnout základní solárně-termický systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Posoudit možnost využití odpadu pro výrobu energie spalováním či kompostováním

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Literatura -

R:Brož K.: Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X

A:Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,978-80-239-8823-9

A:Cihelka J.: Solární tepelná technika, Nakl. T.Malina, Praha,1994,80-900759-5-9

A:Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5

A:Godfrey Boyle:Renewable Energy,Oxford University Press,2004,0-19-926178-4

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Studijní opory -

Alternativní zdroje energie I.,http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-218_cze.html

Obnovitelná energie a úspory http://oze.tzb-info.cz/

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Metody výuky - angličtina

lectures

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. uspěšné splnění písemky v 8. týdnu semestru

2. úspěšné splnění zkouškové písemky ve 11. týdnu semestru

Poslední úprava: Jiříček Ivo (11.01.2018)
Sylabus -

1. Teplo a práce, elektromagnetické záření, vyzařování těles, skleníkové plyny a teplota země

2. Klasické a alternativní zdroje tepla, uhlíková stopa, energetická politika a podpora

3. Obnovitelné zdroje, potenciály, koncentrace, ekonomika projektů, prostá návratnost

4. Biomasa, energetický obsah, vliv vlhkosti, výroba tepla a kogenerace, potenciál

5. Lisovaná a tuhá paliva z fytomasy, úprava a specifikace, technický rozbor, stavy paliv

6. Přímé spalování a účinnost, termochemická přeměna, kotle a regulace, bilance spalování

7. Transportní paliva ze zplyněné biomasy, bioplyn z anaerobní digesce, exergická účinnosti

8. Bioplyn z anaerobní digesce, kogenerační jednotky na bioplyn, produkce metanu

9. Energetické využití odpadů, spalovny, posouzení odpadu podle ternárního diagramu

10. Slunce, sluneční úhly, výška a azimut, přímé a difuzní ozáření, tok energie a záchyt

11. Teplo ze solárních kolektorů, účinnost, rekuperace tepla, bilance kolektoru

12. Navrhování a bilancování solárních soustav pro přípravu TV a přitápění, cena solárního tepla

13. Geotermální zdroje tepla, hydrotermální systémy, tepelné čerpadlo a topný faktor

14. Skladování tepelné energie, fyzické teplo, fázové a chemické akumulátory, podzemní zásobníky

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Vstupní požadavky - angličtina

1. basic knowledge of energy and power

2. communication skills, keen to learn

3. skills in elementar mathematics

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Základy matematiky, Základy fyziky, Základy chemie

Poslední úprava: Jiříček Ivo (05.09.2023)
 
VŠCHT Praha