PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxikologie a ekotoxikologie I - B240001
Anglický název: Toxicology and Ecotoxicology I
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111009, N240011, Z240011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.01.2018)
Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným anorganickým a organickým toxickým látkám a některým jejich skupinám. Jedna přednáška je věnována prevenci a následkům nehod, tedy zásadám bezpečné práce s toxickými látkami, likvidaci požáru a základům první pomoci. Další přednášky stručně popisují životní prostředí, tok látek a energie v něm. Závěrečné přednášky pak navazují s tématem toxických látek v životním prostředí a problémů s nimi spojených.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

Základní přehled o toxicitě a negativních účincích vybraných chemických látek na lidský organismus.

Osud xenobiotik v organismu - vstup, distribuce, biotransformace, vyloučení

Bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (06.09.2023)

MC GACHY, L., TOMÁŠOVÁ, P., ROŠKOVÁ, Z., Toxikologie a ekotoxikologie I, VŠCHT Praha, 2021, ISBN 978-80-7592-097-3.

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-097-3

Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-548-0 (1. vydání 2004, dotisky)

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-548-0

Linhart I.: Základní pojmy v toxikologii, ekologii a ekotoxikologii/Basic Terms in Toxicology, Ecology and Ecotoxicology, VŠCHT Praha, 2019, ISBN 978-80-7592-040-9

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-040-9

Linhart I.: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-806-1 (1. vydání); 2014, ISBN 978-80-7080-877-1 (2. upravené a rozšířené vydání)

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-877-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.01.2018)

1. Představení a struktura předmětu, historie toxikologie, ekotoxikologie a ekologie, pojmy a definice.

2. Látky versus organismus - bariéry vstupu, vstup látek, absorpce, distribuce.

3. Biotransformace látek, příklady biotransformačních reakcí toxických látek.

4. Účinky látek, typy a mechanismy účinků.

5. Zjišťování toxicity, literární zdroje a experimentální postupy.

6. Regulace práce s chemickými látkami a MSDS

7. Toxicita, ekotoxicita a rizika anorganických látek.

8. Toxicita, ekotoxicita a rizika organických sloučenin.

9. Zneužití chemických látek: bojové chemické látky a návykové látky

10. Bezpečnost práce na chemických pracovištích (hlavní rizika a způsoby jejich minimalizace).

11. Abiotické a biotické složky globálního ekosystému.

12. Toky látek a energie v přírodě.

13. Toxické látky v životním prostředí.

14. Současná problematika životního prostředí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.01.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (06.09.2023)

Zkoušková písemka

• studenti se zapisují do SISu

• písemnou zkoušku zadává a hodnotí vyučující předmětu nebo osoba pověřená

• k dokončení kurzu musí studenti složit písemnou zkoušku s minimálním počtem bodů 50 %.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha