PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxikologie a ekotoxikologie II - B240002
Anglický název: Toxicology and Ecotoxicology II
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)
Cílem předmětu je ukázat principy toxikologické práce, a to především jako nástroje hodnocení účinků látek přítomných v životním prostředí na různé biologické druhy a na rovnováhu ekosystémů. Hodnocení ekotoxicity látek je vedle chemické analýzy významnou součástí environmentálního monitoringu. V rámci předmětu bude představen přehled širokého spektra testů toxicity a jejich aplikace v odpadovém hospodářství či v ochraně životního prostředí. Studenti budou seznámeni s celým procesem testování toxicity počínaje odběrem vzorků, přes plánování experimentů až po interpretaci získaných dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

Studenti budou umět:

Interpretovat křivku dávka odpověď, indexy toxicity jako jsou EC50, NOEC, LOEC.

Popsat design testu toxicity a zvolit si jeho vhodný postup.

Navrhnout vhodnou sadu testů toxicity pro určitý typ studie.

Studenti budou znát testy toxicity na organismy různých trofických úrovní.

Literatura -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (10.01.2018)

Z: Kočí, V., Mocová, K.A.: Ekotoxikologie pro chemiky (skripta). VŠCHT Praha 2009, pp 200.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

Skripta v elektronické podobě Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky,

Horák Josef, Klusoň Petr, Linhart Igor

umístění: https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (24.01.2018)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

1. Vztah chemické analýzy a biotestů v monitoringu životního prostředí. Ekotoxikologie v legislativě.

2. Toxicita. Design testů toxicity. Biokoncentrace, bioakumulace, biomagnifikace. Základní ekotoxikologické indexy a parametry. Křivka dávka-odpověď a její interpretace.

3. Vztah struktury látky a toxicity. Experimentální určování toxicity. Biotest. Členění testů toxicity.

4. Faktory ovlivňující toxicitu látek. Postup při testování toxicity látek, směsných vzorků a vzorků z životního prostředí. Vzorkování. Předúprava vzorků. Limitní, orientační a základní test.

5. Statistické hodnocení testů toxicity. Interpretace křivky dávka – odpověď. Výpočty ekotoxikologických indexů. Multivariační přístup hodnocení ekotoxikologických dat. Ordinační metody, PCA.

6. Biochemické účinky xenobiotik. Molekulární účinky jedů. Endokrinní disrupse.

7. Účinky na buňky, tkáně a orgány. Subletální účinky. Akutní a chronické účinky. Účinky na populace, společenstva a ekosystémy.

8. Genotoxické účinky látek v životním prostředí. Mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze. Biotesty mutagenity a teratogenity. Teratogenní index.

9. Testy toxicity na rostlinách. Vodní a suchozemské rostliny. Popis metodik. Význam těchto testů pro fytoremediace.

10. Testy toxicity na jednobuněčných organismech. Protozoa. Řasové testy.

11. Testy toxicity na konzumentech. Vodní organismy. Půdní organismy. Testování toxicity sedimentů.

12. Testy toxicity s destruenty. Bakteriální testy toxicity. Testy enzymatické aktivity půd.

13. Biomárkry a bioindikátory. Biomárkry expozice. Biomárkry účinku.

14. Vícedruhové testy toxicity. Mikrokosmy, mesokosmy a in-situ testy toxicity.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (10.01.2018)

Toxikologie a ekotoxikologie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (24.01.2018)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha