PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Tvorba vědeckotechnických prezentací - B240005
Anglický název: Creation of scientific presentations
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://uchop.vscht.cz/predmety/tvtp
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240013
Je záměnnost pro: AB240005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s metodami a principy tvorby systematické vědecké práce a zároveň k tomu účelu studentům poskytnout náležitou znalost potřebných nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editory grafických podkladů a další), detailně je také probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Vytvořit a technicky zpracovat bakalářskou práci

Tvořit vědecké dokumenty za pomoci MS Word, MS Excel a dalších programů

Tvořit prezentace a postery v MS Powerpoint

Správně používat citace ve vědecké práci

Úspěšně ústně prezentovat vědecké výsledky

Literatura -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

ŽITNIAK, Ján. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2017, 528 s. ISBN 978-80-251-4891-4.

BARRILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016, 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9.

JANŮ, Stanislav et al. Bible Microsoft Office 2013 a 365: Průvodce pro každého. Brno: Zoner Press, 2013, 287 s. ISBN 978-80-7413-268-1.

PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013, 496 s. ISBN 978-80-251-4102-1.

PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Word 2013: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013, 367 s. ISBN 978-80-251-3831-1.

BARRILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2013: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013, 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.

DANNHOFEROVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 400 s. ISBN 9788025130766.

LAPÁČEK, Jiří. Microsoft Outlook 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 344 s. ISBN 9788025131503.

Studijní opory -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Nápověda a postupy k MS Office: https://support.office.com/cs-cz/

Základy ústní prezentace: http://www.geografie.webzdarma.cz/prezentovani.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Předmět je vyučován v počítačových učebnách VŠCHT Praha. Výuka je prováděna formou cvičení, která kombinují stručný teoretický výklad s extenzívním řešením praktických úloh. Studentovi jsou předkládány reálné problémy k řešení za pomoci programů Word, Excel, EndNote a dalších zejména využitelné při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Další část předmětu je věnována tvorbě prezentace a posteru v MS Powerpoint. Tato část přednášek je spojena se základy úspěšného přednesu prezentace pro odborné i laické posluchače zakončené samostatnou prezentací.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Úvod, ověření stávajících znalostí studentů formou testu

2. Operační systémy, práce se soubory, archivační programy, zálohování dat, cloudová úložiště, práce s mailem, hesla a zabezpečení dat

3. Základní principy a metody tvorby vědecké práce (bakalářské a diplomové práce, vědeckých článků), problematika plagiátorství

4. Sada programů Microsoft Office, MS Word, formátování a práce s textem, styly formátování

5. MS Word, automatické číslování a odrážky, vkládání objektů, automatické odkazy

6. MS Word, oddíly, automatické korespondence, pokročilé funkce

7. Zdroje vědeckých informací, citační databáze, citace v technické literatuře, norma ČSN ISO 690, EndNote

8. MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matematická, logické a textové funkce, maticové výpočty

9. MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře, další programy pro tvorbu grafů

10. MS Excel, pokročilé funkce, zpracování rozsáhlých datových souborů, numerické řešení technických úloh, Makra

11. MS PowerPoint, základní a pokročilé funkce, tvorba a uspořádání prezentace

12. MS PowerPoint, tvorba posteru, programy pro práci s grafikou, úprava obrázků a fotek, příprava pro tisk

13. Principy a zásady úspěšné ústní prezentace vědecké práce, kontakt s posluchači, verbální a nonverbální projev

14. Prezentace studentských prací, závěrečné shrnutí

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Znalost práce s PC.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nezbytné úspěšné splnění všech zadaných úkolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha