PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ekologie a biologie - B240006
Anglický název: Ekology and Biology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N240022
Je záměnnost pro: AB240006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)
Přednáška zahrnuje popis obecných biologických dějů na úrovni buňky, orgánů, celých organismů i populací. Seznamuje se všemi skupinami organismů od nebuněčných virů, přes jednobuněčné organismy až k mnohobuněčným. Zabývá se stavbou ekosystémů a vztahy mezi organismy, včetně chemické komunikace. Zvláštní důraz je kladen na témata související s působením toxických látek a ochranou životního prostředí (fyziologie stresu, imunitní systém, klasická a molekulární genetika, růst populací a vývoj ekosystémů). Obsah přednášek je uzpůsoben posluchačům nebiologických oborů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu buněk a hierarchickou organizaci biotických složek v ekosystému.

Základy molekulární a klasické genetiky, imunologie a stresové fyziologie.

Klasifikovat potravní a jiné mezidruhové vztahy v ekosystémech.

Vyhledat nomenklaturu organismů a jejich zařazení do systému pro vlastní praktické využití (např. při psaní bakalářské či diplomové práce).

Literatura -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (07.02.2020)

Z: Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Praha, 2005, ISBN 80-902906-0-4.

Z: Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L.: Základy ekologie. Vydavatelství Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, ISBN 9788024424781.

D: Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 1994, ISBN 80-85827-32-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

Prezentace k přednáškám dostupné v e-learning.vscht.cz

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (24.01.2018)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (18.01.2018)

1. Historie biologie a ekologie. Základní vlastnosti živých struktur. Biotické složky.

2. Stavba prokaryotní buňky. Prokaryotní organismy.

3. Stavba eukaryotní buňky. Jednobuněčné eukaryotní organismy.

4. Genetická informace. Struktura a funkce nukleových kyselin. Replikace. Proteosyntéza. Regulace genové exprese.

5. Vybrané metody molekulární biologie. Viry - stavba a rozmnožování.

6. Rozmnožování a ontogeneze.

7. Základy klasické genetiky.

8. Imunitní systém živočichů. Fyziologie stresu.

9. Struktura a základní rozdělení systému rostlin, živočichů a hub.

10. Organizace biologických systémů - jedinec, populace, společenstvo. Růst populace.

11. Mezidruhové vztahy (př. trofické řetězce).

12. Biomy a ekosystémy - charakteristika základních typů, vývoj ekosystémů.

13. Chemická ekologie. Chemická komunikace.

14. Vybrané kapitoly z evoluční biologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (24.01.2018)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha