PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Udržitelný rozvoj - B241001
Anglický název: Sustainable Development
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace
Předmět Udržitelný rozvoj je zaměřen na představení základních principů vědy o udržitelnosti a strategie udržitelného rozvoje. V předmětu je studentům vysvětlena koncepce planetárních mezí a jsou představeny základní antropogenní faktory vedoucí k jejich překračování. Studenti budou v předmětu seznámeni se základními metodami environmentálních analýz a principů interpretace jejich výsledků. Na základě metodického rámce vědy o udržitelnosti budou studentům představeny jednotlivé cíle udržitelného rozvoje (SDGs, OSN).
Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Výstupy studia předmětu

Hlavním cílem výuky předmětu Udržitelný rozvoj je poskytnout studentům základní informace o principech udržitelnosti a o možnostech jejich uplatňování nejen v technologické a hospodářské praxi. Vedlejšími cíli výuky předmětu je podporovat kritické myšlení studentů a vybízet je k diskusi a reflexi nad celospolečensky závažnými tématy.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Literatura

Povinná:

  • UN Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, UN, 2016
  • Udržitelný rozvoj, Nováček, P.:, 2011

Doporučená:

  • Science, DÍAZ, Sandra, et al., 2018
  • Podmaněná planeta, Moldan, Bedřich. , 2009

Poslední úprava: Kočí Vladimír (20.06.2024)
Studijní opory

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého, 2011.

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Sylabus

1. Úvod a historie strategie udržitelnosti – vztah člověka a prostředí, socio-ekonomické a environmentální vztahy, historické milníky implementace strategie udržitelnosti, role a aktivity OSN, hospodářské a technologické souvislosti udržitelného rozvoje, koncepce planetárních mezí, Green Deal

2. Věda o udržitelnosti - definice udržitelnosti, Brundtland, metodologický rámec a základní teoretická východiska, tři pilíře udržitelnosti; slabá a silná udržitelnost, progresivní teorie

3. Environmentální meze lidské civilizace – klima – skleníkový jev (současný stav, predikce, interpretace); narušení stability, body zlomu klimatického systému

4. Environmentální meze lidské civilizace – ekosystémy – propojenost planetárních systémů, krize biodiverzity, ekosystémové služby, ozonová vrstva

5. Environmentální meze lidské civilizace – chemické látky – eutrofizace, acidifikace, chemické znečištění (pesticidy, mikropolutanty), spotřeba surovin

6. Analýza udržitelnosti, kvantifikace a interpretace indikátorů – LCA a indikátory stopy (vysvětlení metodologie a výpočtu), ESG, ecolabelling, greenwashing

7. Cíle udržitelného rozvoje OSN (č. 1 až 17) a klimatická opatření – Klimatická opatření (13) a mezinárodní úmluvy

8. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec chudoby (1) a Méně nerovností (10) – definice chudoby, nerovnosti – equality vs. equity, double injustice, kolonialismus, lidská práva, reprezentace menšin

9. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec hladu (2) a Zdraví a kvalitní život (3) – důvody hladu a jejich vztah ke klimatické změně a dalším faktorům, klimatický žal; hlad v rozvojových zemích vs. podvýživa v industriálních, nadváha a civilizační choroby; dostupnost zdravotní péče (geografická i finanční, pojištění), vztah šíření a vzniku nemocí k životnímu prostředí, možnosti uživení populace v rámci planetárních mezí

10. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Důstojná práce a ekonomický růst (8), Odpovědná výroba a spotřeba (12) a Průmysl, inovace a infrastruktura (9) – hospodářsko - ekonomické modely řízení, doughnut economics, degrowth, odpovědná spotřeba, indikátory, produktivita práce a wellbeing, nepodmíněný základní příjem, výzkum a inovace, SMEs vs. korporace, corporate social responsibility

11. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability – Kvalitní vzdělání (4) a Rovnost mužů a žen (5) – nerovnosti ve vzdělávání, kvalita a inkluzivita, vliv vzdělanosti na prosperitu demokracie, situace v rozvojových zemích; definice pohlaví vs. gender, gender pay gap, skleněný strop, péče, dostupnost částečných úvazků, znevýhodnění žen ve vědě, sexuální násilí, sexismus

12. Pitná voda, život ve vodě a na souši – Pitná voda, kanalizace (6), život na souši (15) a život ve vodě (14) – přístup k pitné vodě, limity dostupnosti pitné vody (sucho, polutanty, základní možnosti čištění polutantů), alternativní zdroje – čištění odpadní vody, desalinizace; možnosti šetření vodou v domácnosti i v průmyslu, vodní systémy, voda v krajině, stabilita systémů, rybolov; chráněná území

13. Udržitelná města a obce, dostupné a čisté energie – Udržitelná města a obce (11) a Dostupné a čisté energie (7) – dostupnost bydlení, adaptace na změnu klimatu, tepelné ostrovy, vztahy měst a jejich okolí, mobilita ve městě, znečištění ovzduší, smart cities; zdroje energie, energetická bezpečnost, obnovitelné zdroje, energetická účinnost a úspory, energetická chudoba, mocenské pozice (diktátorské režimy, korporace a lobby vs. decentralizace a demokratizace)

14. Postupy a limity dosažení udržitelného rozvoje; mír, spravedlnost a silné instituce – Mír, spravedlnost a silné instituce (16) a Partnerství ke splnění cílů (17) – spravedlnost, transparentní instituce, právní stát, korupce, lidská práva; common but differentiated responsibility, environmental justice; obecné shrnutí – vize udržitelné společnosti.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Studijní prerekvizity

Nejsou.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná a ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha