PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř paliv - B251001
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N251005
Je záměnnost pro: AB251001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem laboratoří je seznámit studenty se základními metodami analýzy fyzikálních a chemických vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv.
Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Literatura

Z: J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

D: Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

D: Kolektiv autorů ústavu 218: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (26.06.2024)
Studijní opory

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Kolektiv autorů ústavu 218: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (26.06.2024)
Sylabus

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv.

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv.

3. Hustota ropných produktů.

4. Skupinová analýza motorových naft.

5. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

6. Stanovení parametrů těžkých topných olejů.

7. Analýza lihobenzinových směsí.

8. Složení LPG.

9. Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v tuhých palivech

10. Stanovení síry v uhlí metodou Eschke.

10. Kalorimetrie - spalné teplo a výhřevnost.

11. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti.

12. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí.

13. Stanovení korozní rychlosti bioethanolu.

14. Stanovení bodu krystalizace.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Studijní prerekvizity

Žádné.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha