PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Trestní právo pro forenzní analýzu - B320012
Anglický název: Criminal law for forensic analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kolouch Jan doc. JUDr. Ph.D.
Záměnnost : N320077
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)
Předmět je zaměřen na zvládnutí základů trestního práva hmotného a trestního práva procesního. V trestním právu hmotném to jsou instituty obecné části trestního zákoníku včetně teorie skutkové podstaty trestného činu. V trestním právu procesním je kladen akcent na základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajišťovací úkony, dokazování a charakteristiku jednotlivých stadií trestního řízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

Studenti budou umět:

aplikovat obecné instituty trestního práva hmotného na (některá) ustanovení zvláštní části trestního zákoníku,

obecné instituty trestního procesu a jejich význam v jednotlivých stadiích trestního řízení.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 393 s. ISBN 978-80-7380-291-2

Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0

Trestní zákon a trestní řád v platném znění.

D: SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání). LexisNexis Nakladatelství Orac, Praha 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6

D: NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, F. RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Přípravné řízení trestní (2. doplněné a přepracované vydání). Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2003, 1472 s. ISBN: 80-7179-741-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

1. Základní pojmy trestního práva hmotného. Trestný čin.

2. Vývojová stadia trestného činu.

3. Skutková podstata trestného činu

4. Okolnosti vylučující protiprávnost.

5. Trestná součinnost.

6. Mnohost trestných činů.

7. Výkladová ustanovení trestního zákoníku

8. Právní kvalifikace skutku.

9. Základní pojmy trestního práva procesního.

10. Základní zásady trestního řízení.

11. Subjekty trestního řízení.

12. Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení.

13. Dokazování v trestním řízení.

14. Charakteristika jednotlivých stadií trestního řízení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.02.2018)

Úspěšné absolvování ústní a písemné části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha