PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza potravin v kontrolní praxi - B323008
Anglický název: Food Analysis in Control Practice
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N323010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět navazuje na Analýzu potravin a přírodních produktů a prezentuje analytickou problematiku po skupinách jednotlivých potravinových surovin a výrobků. Soustřeďuje se na způsoby odběru vzorků a standardní analytické postupy, kterými jsou určovány jakostní znaky potravin. U jednotlivých skupin potravin jsou shrnuty charakteristiky chemického složení, případné změny složení během výroby a jsou zdůrazněna jakostní kritéria.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Správně volit způsob odběru vzorku různých potravinářských materálů

Aplikovat standardní metody rozboru potravin a potravinových surovin a vyhodnotit jakost zejména z hlediska technologických požadavků a kritérií pro zařazení do určité skupiny výrobků

Znát souvislosti mezi chemickým složením surovin a výrobků a použitím vhodných analytických kritérií a metod hodnocení jakosti.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

Z: Kirk R.S., Sawyer R., Pearson's Composition and Analysis of Foods, Longman, 1991, ISBN 0-582-40910-1

D: Normy ČSN, třídy 56, 57, 58

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Studijní opory -

Osnovy přednášek na adrese http://web.vscht.cz/koplikr a http://web.vscht.cz/poustkaj

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola studia spočívá ve zkoušce, která má písemnou a ústní část. Studenti by měli prokázat znalosti v přednášeném rozsahu a měli by být schopni při řešení problémů užívat poznatků z předchozího studia souvisejících předmětů (Analytická chemie A, Analýza potravin a přírodních produktů).

Poslední úprava: Poustka Jan (31.01.2018)
Sylabus -

1. Kontrola jakosti potravin a soustava kontrolních orgánů v ČR

2. Metodika vzorkování, odběry vzorků potravinářských materiálů

3. Analýza cereálií a cereálních výrobků

4. Analýza luštěnin a výrobků z nich

5. Analýza ovoce, zeleniny a výrobků z nich

6. Analýza pitné vody

7. Analýza piva a pivovarských surovin

8. Analýza vína

9. Analýza čaje a kávy

10.Analýza kakaa a čokolády

11.Analýza tuků a olejů

12.Analýza masa, drůbeže a ryb

13.Analýza vajec a výrobků z vajec

14.Analýza mléka a mléčných výrobků

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie A

Poslední úprava: Poustka Jan (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Poustka Jan (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha