PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nutriční diagnostika a informatika - B323016
Anglický název: Nutritional diagnostics and informatics
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Stránská Milena prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu je přehled a interpretace markerů, které umožňují určit nutriční stav klienta a navrhovat opatření v dietě, případně nutriční podporu. Součástí jsou i kazuistiky charakterizující dopady neadekvátních hodnot. Druhá část předmětu je věnována možnostem a úskalím práce s databázemi složení potravin.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat význam a omezení biochemických parametrů sloužících k posouzení nutričního stavu

Charakterizovat význam a omezení antropometrických a dalších neinvazivních parametrů sloužících k posouzení nutričního stavu

Kriticky posoudit využití různých databází pro hledání informací o složení potravin

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Literatura -

Z: Hloch O.: Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech. Grada Publishing, Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0311-9

Z: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Kohout P. a kol.: Klinická výživa. Galén, Praha, 2021; ISBN 978-80-7492-555-9

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Studijní opory -

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ppt/bioge_20vscht_diag.pdf

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ppt/ge_kasu2021.pdf

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ppt/dech_pgs21.pdf

https://www.inbody.cz/

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.11.2021)
Sylabus -

1. Bazální metabolismus – měření a výpočty, interpretace dat; hodnoty BMI - interpretace

2. Kalkulace potřebného energetického příjmu – bazální metabolismus, faktor aktivity, teploty a nemoci

3. Dusíková bilance a exkrece močoviny (urea) - interpretace

4. Glykemie a insulinemie – poruchy tolerance glukosy, kardiovaskulární onemocnění; krevní lipidy; laktát

5. Plasmatické proteiny a hodnocení nutričního stavu; kreatinin v nefrologii; močová kyselina

6. Ionty a stopové prvky; fosfor

7. Další a pomocné markery: vitaminy, hormony, jaterní testy, markery zánětu, krevní obraz, laboratorní vyšetření moči

8. Antropometrické ukazatele a jejich interpretace

9. Přístroje pro hodnocení složení těla

10. Databáze složení potravin – živiny a další parametry, geografické rozdíly, využitelnost živin, názvy a označení potravin

11. Středoevropské databáze

12. Západoevropské databáze, databáze USA

13. Kalkulace složení pokrmů na základě dat z databází

14. Databáze Nutriservis – praktická cvičení

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2024)
Vstupní požadavky -

Biochemie, Výživa člověka

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Studijní prerekvizity -

Prerekvizita: Biochemie, Výživa člověka

Korekvizita: Chemie potravin

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: písemná a ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha