PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytická chemie A - B402003
Anglický název: Analytical Chemistry A
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / 60 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AB323002, B323002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje první část základního přehledu analytické chemie. Studující se seznámí s principy analytických metod, které jsou využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum metod zahrnuje jak metody klasické analýzy (gravimetrie, odměrná analýza), tak i metody instrumentální, z nichž se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), separačními (plynová a kapalinová chromatografie, elektroforéza) a atomovou spektrometrií (AAS, XRF). Předmět je vyučován pouze s návazným předmětem Analytická chemie B. Oba dva předměty jsou doplněny cvičeními sloužícími k procvičení probíraných témat formou výpočetních úloh.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (24.06.2024)
Výstupy studia předmětu -

1. Absolvent získá znalosti o probíraných analytických metodách.

2. Absolvent získá znalosti o analytickém procesu od odběru vzorku po interpretaci výsledků

3. Absolvent bude umět popsat chemické složení roztoku na základě vstupních látek.

4. Absolvent bude umět navrhnout analytický postup pro vyřešení daného analytického problému.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Literatura -

Analytická chemie 1. a 2. díl (Záruba a kol.)

Příklady z analytické chemie pro bakaláře

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní opory -

Materiály v příslušném předmětu na e-learningu:

1. Prezentace (pptx)

2. Komentovaná videa

3. Materiály k jednotlivým aktivitám

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Metody výuky -

Výuka probíhá metodou převrácené třídy s důrazem na aktivizující prvky při hodině. Porozumění probírané tematiky je ověřováno průběžnými testy. Důraz je kladen na měkké i tvrdé dovednosti.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Sylabus -

1. Základní pojmy

2. Rovnováhy

3.-4. Chemická analýza

5.-6. Elektroanalytické metody

7.-10. Separační metody

11.-12. Atomová spektrometrie

13. Prezentace projektů

14. Souhrnný test

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Obecná a anorganická chemie II

Fyzika I/A

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha