PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Analytická chemie B - B402004
Anglický název: Analytical Chemistry B
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět navazuje na předmět Analytická chemie A a pokračuje ve výkladu a výpočtech věnovaných základním instrumentálním analytickým metodám se zaměřením na spektrometrické metody, spřažené techniky, chemické senzory a biosenzory. Nedílnou součástí předmětu jsou kapitoly věnované zpracování a vyhodnocování analytických dat, interpretaci vibračních, hmotnostních a NMR spekter.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

1. Absolvent získá znalosti o probíraných analytických metodách.

2. Absolvent získá dovednost popsat a vysvětlit principy spektrometrických metod prvkové i molekulové analýzy a jejich uplatnění ve spřažených a kombinovaných technikách.

3. Absolvent získá dovednost interpretovat vibrační, hmotnostní a NMR spektra jednoduchých organických látek.

4. Absolvent bude umět zpracovávat a vyhodnocovat základní analytická data včetně odhadu nejistot.

5. Absolvent bude umět navrhnout analytický postup pro vyřešení daného analytického problému.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Literatura -

Analytická chemie 1. a 2. díl (Záruba a kol.)

Příklady z analytické chemie pro bakaláře

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní opory -

Materiály v příslušném předmětu na e-learningu:

1. Prezentace (pptx)

2. Komentovaná videa

3. Materiály k jednotlivým aktivitám

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Metody výuky -

Výuka probíhá metodou převrácené třídy s důrazem na aktivizující prvky při hodině. Porozumění probírané tematiky je ověřováno průběžnými testy. Důraz je kladen na měkké i tvrdé dovednosti.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která obsahuje učivo Analytické chemie A i B.

1. Zkouška je písemná v trvání 60 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Sylabus -

1. Zpracování a vyhodnocování analytických dat

2-4. Molekulová spektrální analýza (UV-VIS, IČ, Raman, NMR, MS)

5-6. Spřažené techniky

7-8. Povrchová analýza

9. Analýza chirálních látek

10. Kinetické metody analýzy

11. Radioanalytické metody

12. Biochemické metody

13. Chemické senzory a biosenzory

14. Prezentace projektů

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie A

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha