PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Analytická chemie B - B402004
Anglický název: Analytical Chemistry B
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)
Předmět navazuje na předmět Analytická chemie A a pokračuje ve výkladu a výpočtech věnovaných základním instrumentálním analytickým metodám se zaměřením na spektrometrické metody, spřažené techniky, chemické senzory a biosenzory. Nedílnou součástí předmětu jsou kapitoly věnované zpracování a vyhodnocování analytických dat, interpretaci vibračních, hmotnostních a NMR spekter.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit principy spektrometrických metod prvkové i molekulové analýzy a jejich uplatnění ve spřažených a kombinovaných technikách.

Popsat a vysvětlit principy chemických senzorů a biosenzorů a příklady jejich aplikací.

Samostatně zpracovávat a vyhodnocovat základní analytická data včetně odhadu nejistot.

Interpretovat vibrační, hmotnostní a NMR spektra jednoduchých organických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Z:Volka a kol. Analytická chemie I, VŠCHT Praha, Praha 1995 (dotisk 1997)

Z:Volka a kol. Analytická chemie II, VŠCHT Praha, Praha 1997

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002 ISBN 1-85996-189-4

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Zpracování a vyhodnocování analytických dat

2-4. Molekulová spektrální analýza (UV-VIS, IČ, Raman, NMR, MS)

5-6. Spřažené techniky

7-9. Povrchová analýza

10. Analýza chirálních látek

11. Kinetické metody analýzy

12. Radioanalytické metody

13. Biochemické metody

14. Chemické senzory a biosenzory

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Úvod do chemie

Analytická chemie A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha