PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do strukturní analýzy - B402012
Anglický název: Introduction to Structure Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět uvádí základní přehled o metodách používaných při strukturní analýze léčiv. Věnuje se jak metodám spektrálním, tak i difraktometrickým metodám. Pozornost je věnována jak principům metod, tak i instrumentaci, ale především interpretaci experimentálních dat s ohledem na praktické farmaceutické aplikace.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vysvětlit principy spektrometrických i difraktometrických metod strukturní analýzy.

Popsat experimentální techniky vhodné ke strukturní analýze v případě různých farmaceutických formulací.

Interpretovat experimentální data pro jednoduché organické látky s možnými aplikacemi ve farmacii.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Literatura -

Z:Moderní přístupy k farmaceutické analýze 2; Strukturní analýza léčiv, Dohnal J. a kol., Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009, ISBN: 978-80-7305-058-0.

D:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6

D:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3

D:Crystal Structure Determination, By Massa, Werner, 2nd ed., 2004, Springer, ISBN: 978-3-540-20644-6

D:Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography) By W.I.F. David, K. Shankland, L.B. McCusker, and C. Bärlocher, OUP Oxford; New Ed edition Aug 2006, ISBN: 978-0199205530

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Studijní opory -

podklady k přednáškám dostupné v doméně vscht.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Sylabus -

1. Rozdělení metod strukturní analýzy

2. Retgenová difraktometrie - princip metody

3. RTG difraktometrie - instrumentace

4. Analýza a vyhodnocování difraktogramů

5. RTG difraktometrie - aplikace ve farmaceutické analýze

6. NMR spektrometrie - princip metody

7. NMR spektrometrie - analýza v roztocích

8. NMR spektrometrie - analýza v pevné fázi

9. Vibrační spektrometrie - principy

10.Infračervená spektrometrie a struktura látek

11.Ramanova spektrometrie a struktura látek

12.Infračervená a Ramanova mikrospektrometrie - mapování a zobrazování

13.Hmotnostní spektrometrie a struktura látek

14.Kombinace metod strukturní analýzy - komplexní interpretace

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor)

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha