PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř fyzikální chemie I - B403005
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 152 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Klasifikace: Chemie > Fyzikální chemie
Záměnnost : AB403005, N403013, N403013A
Je záměnnost pro: AB403005
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality laboratorní praxe. Při stanovení vybraných termodynamických veličin se v rámci laboratorního kurzu naučí základním postupům moderního experimentu, mj. správnému používání elektronických laboratorních pomůcek a vážení na digitálních vahách. Seznámí se s moderními přístoji a dále s možnostmni výpočetní techniky pro podporu experimetální práce a při vyhodnocování výsledků pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Literatura

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Studijní opory -

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Sylabus -

1. Stanovení molární hmotnosti metodou V. Meyera.

2. Tlak nasycených par.

3. Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů.

4. Diferenciální skenovací kalorimetrie I.

5. Rozpustnost solí.

6. Rozpouštěcí kalorimetrie.

7. Kinetika chemických reakcí I. řádu.

8. Rovnováha kapalina - pára.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a hodnocení laboratorních prací (protokolů).

Poslední úprava: Vrbka Pavel (23.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.6 18
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha