PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretické základy chemie - B403007
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N402087
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Předmět poskytuje základní teoretický náhled na šíři chemie jako přírodovědné a technické discipliny. Důraz je kladen na základní chemické principy, logické vazby a souvislosti. Při výkladu se vychází ze základních kapitol fyzikální chemie a poukazuje se na dopad fyzikálně chemických zákonitostí v anorganické, organické i analytické chemie stejně jako v biochemii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Uvést do souvislosti molekulární a makroskopické charakteristiky tuhých, kapalných a plynných látek a popsat fázové rovnováhy v jednosložkových a dvousložkových soustavách.

Vysvětlit základní termochemické pojmy, podmínky pro samovolný průběh chemických reakcí, pojmy chemické kinetiky a chemických rovnováh.

Popsat základní pojmy z elektrochemie a optické spektroskopii.

Řešit základní chemické a fyzikálně chemické výpočty.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Z:Rudolf Polák, Rudolf Zahradník: Obecná chemie, Academia 2000.

Z:P.Matějka, J. Sedláček, D. Havlíček: Příklady z obecné chemie (skripta), Universita Karlova (Karolinum) Praha, první vydání, ISBN 80-246-0013-7 (I. vydání 1994, II. vydání 1999, III. doplněné vydání 2009).

D:Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

D:P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

podklady k přednáškám - http://www.vscht.cz/anl/uvod_do_chemie/

Metody výuky
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Přednášky a výpočetní semináře.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

1. Chemická terminologie, chemické discipliny

2. Stavba hmoty - atomy a molekuly

3. Stavba hmoty - nadmolekulární uspořádání

4. Stavy hmoty - pevné látky

5. Stavy hmoty - kapaliny

6. Stavy hmoty - plyny

7. Fázové přeměny, principy separace

8. Chemické reakce - chemická energetika

9. Chemické reakce - chemická kinetika

10. Chemické reakce - chemická rovnováha

11. Chemické reakce v roztocích

12. Základní pojmy - elektrochemie

13. Základní pojmy - spektroskopie

14. Základní pojmy - kvantová chemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor) - (po získaném zápočtu)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha