Základy chemicko-inženýrské termodynamiky - B403009
Anglický název: Introduction to Chemical-Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N403014
Záměnnost : N403003
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět rozšiřuje chemickou termodynamiku vyučovanou ve "Fyzikální chemie I" směrem k reálnému chování systémů. Pro výpočty jsou aplikovány jednodušší modely reálného chování. Předmět je určen pro studenty, chtějí rozšířit znalosti chemické termodynamiky, ale nemají ve svém studijním plánu předmět "Fyzikální chemie II", nebo předměty "Fyzikální chemie A,B"
Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Realizovat jednodušší výpočty stavového chování reálných tekutin, termochemie, fázových a chemických rovnováh.

Principiálně chápat termodynamiku tepelných strojů.

Principiálně chápat použití termodynamických modelů pro aktivitní koeficienty a stavové chování.

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

A: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, Czech Edition, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Napsání buďto dvou průběžných testů nebo souhrnného testu s průměrným výsledkem min. 50 bodů ze 100 možných.

Zkouška: písemný test obsahující jak teoretické otázky, tak numerické úlohy.

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Sylabus -

1. Termodynamický systém, veličiny, jednotky, popis stavu systému, vyjadřování složení.

2. Stavové chování reálných tekutin.

3. Stavové chování reálných směsí tekutin.

4. Energie a její přeměny, objemová práce, teplo, vnitřní energie a enthalpie.

5. Energetika chemických reakcí (enthalpické bilance).

6. Přehled základních zákonů termodynamiky a jejich důsledky. Výpočty termodynamických veličin.

7. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

8. Spontánnost chemických reakcí. Chemická rovnováha.

9. Vliv reakčních podmínek na stupeň přeměny chemické reakce.

10.Iontové rovnováhy.

11.Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy jednosložkovém systému.

12.Fázová rovnováha kapalina-pára. Rozpustnost plynů v kapalinách.

13.Fázová rovnováha kapalina-kapalina.

14.Fázová rovnováha kapalina-pevná fáze.

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Vstupní požadavky -

Fyzikální chemie I, Matematika A,B

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Matematika A, B

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112