PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy chemicko-inženýrské termodynamiky - N403003
Anglický název: Introduction to Chemical-Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403003.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N403014
Je záměnnost pro: B403009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět rozšiřuje chemickou termodynamiku vyučovanou ve "Fyzikální chemie I" směrem k reálnému chování systémů. Pro výpočty jsou aplikovány jednodušší modely reálného chování. Předmět je určen pro studenty, kteří nehodlají pokračovat v magisterském studiu.
Poslední úprava: TAJ403 (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Realizovat jednodušší výpočty stavového chování reálných tekutin, termochemie, fázových a chemických rovnováh.

Principiálně chápat termodynamiku tepelných strojů.

Principiálně chápat použití termodynamických modelů pro aktivitní koeficienty a stavové chování.

Poslední úprava: TAJ403 (12.11.2012)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

A: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, Czech Edition, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

Poslední úprava: Cibulka Ivan (20.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/ZCHT.pdf

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403003.html

Poslední úprava: TAJ403 (12.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Napsání buďto dvou průběžných testů nebo souhrnného testu s průměrným výsledkem min. 50 bodů ze 100 možných.

Zkouška: písemný test obsahující jak teoretické otázky, tak numerické úlohy.

Poslední úprava: Cibulka Ivan (20.08.2013)
Sylabus -

1. Termodynamický systém, veličiny, jednotky, popis stavu systému, vyjadřování složení.

2. Stavové chování reálných tekutin.

3. Stavové chování reálných směsí tekutin.

4. Energie a její přeměny, objemová práce, teplo, vnitřní energie a enthalpie.

5. Energetika chemických reakcí (enthalpické bilance).

6. Přehled základních zákonů termodynamiky a jejich důsledky. Výpočty termodynamických veličin.

7. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

8. Spontánnost chemických reakcí. Chemická rovnováha.

9. Vliv reakčních podmínek na stupeň přeměny chemické reakce.

10.Iontové rovnováhy.

11.Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy jednosložkovém systému.

12.Fázová rovnováha kapalina–pára. Rozpustnost plynů v kapalinách.

13.Fázová rovnováha kapalina–kapalina.

14.Fázová rovnováha kapalina–pevná fáze.

Poslední úprava: TAJ403 (18.12.2005)
Vstupní požadavky -

Absolvování předmětů

Obecná chemie,

Fyzika I

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Cibulka Ivan (20.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: TAJ403 (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha