PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzikální chemie mikrosvěta - B403013
Anglický název: Physical chemistry of microworld
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://ufch.vscht.cz/studium/bc
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Červinka Ctirad doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N403041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Zatímco Fyzikální chemie I vysvětluje děje pomocí postulátů klasické termodynamiky a představy hmoty jako kontinua, v předmětu Fyzikální chemie mikrosvěta je hlavním cílem porozumění dějům na základě atomové teorie reprezentované především statistickou termodynamikou a kinetickou teorií; tento pohled je nepostradatelný pro porozumění nano a mikroobjektům i polymerům. Část přednášky je věnována rozšíření znalostí klasické fyzikální chemie (kinetika, rovnováhy).
Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

STUDENTI BUDOU UMĚT:

Řešit středně složité úlohy z chemické kinetiky, elektrochemie a rovnováh v iontových roztocích

Síly mezi molekulami a důsledky pro chování mikro a nanoobjektů

Základy kinetické teorie plynů

Základy fyzikální chemie povrchů a polymerů

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

D: Rubinstein M., Colby R.H., Polymer physics, Oxford University Press, 2010, 9780198520597

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=168

https://sites.google.com/view/cervinkagroup/teaching

Poslední úprava: Červinka Ctirad (15.02.2022)
Metody výuky -

Přednášky, domácí úkoly (předpokládá se použití vhodného matematického asistenta), cvičení (za pomoci matematického asistenta Maple)

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Sylabus -

1. Formální chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, katalýza.

2. Mechanismy chemických reakcí, řetězové reakce. Fotochemické reakce.

3. Přehled klasické termodynamiky: Gibbsova energie a směr chemické reakce, chemická rovnováha, van't Hoffova rovnice.

4. Chemická rovnováha – aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli.

5. Úvod do statistické termodynamiky: tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie.

6. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost.

7. Kinetická teorie plynů: základní pojmy, Knudsenova difuze a efuze, další transportní vlastnosti.

8. Elektrochemie: galvanické články, Nernstova rovnice; elektrické jevy na membránách.

9. Elektrické jevy v iontových roztocích: elektrická dvojvrstva, Debyeova–Hückelova teorie.

10. Termodynamika směsí. Osmóza a další koligativní vlastnosti.

11. Fyzika polymerů: struktura a popis, ideální řetězec a jeho charakteristiky.

12. Fyzika polymerů: dobré, špatné a theta rozpouštědlo, Floryho teorie. Řetězec jako fraktál.

13. Fázové rovnováhy: stavové rovnice, klasifikace fázových přechodů; Hildebrandova a Floryho–Hugginsova teorie.

14. Povrchové napětí, homogenní a heterogenní nukleace.

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha