PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy fyzikální chemie - B403016
Anglický název: Basic Principles of Physical Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N403011, N403014
Záměnnost : N403032
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, problematika popisu rychlosti chemických reakcí a základy popisu koloidních soustav.
Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní pojmy a zákony termodynamiky

vysvětlit a vypočítat jednoduché fázové a chemické rovnováhy

popsat a vypočítat jednoduché úlohy z chemické kinetiky

základní pojmy z dalších oblastí fyzikální chemie: elektrochemie, koloidní a povrchové chemie

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Literatura -

Z:Novák J. a kol.,Fyzikální chemie - bakalářský kurz,VŠCHT Praha,2005,9788070806753

Z:Malijevský a kol.,Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha,2000,9788070802987

D:Lidmila Bartovská, Marie Šišková: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav,VŠCHT Praha,2010,9788070807453

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. Stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn a popis jeho chování.

2. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

3. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.

4. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

5. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. Chemický potenciál, aktivita, standardní stavy.

6. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

7. Gibbsův fázový zákon, rovnováha kapalina - pára v ideálních systémech, fázové diagramy.

8. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

9. Chemická rovnováha. Bilance chemické reakce. Rovnovážná konstanta. Iontové rovnováhy.

10.Způsoby ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce.

11.Faradayovy zákony, galvanické články, Nernstova rovnice.

12.Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce

13.Integrace rychlostních rovnic, závislost na teplotě, katalýza

14.Koloidní chemie, klasifikace koloidních soustav, mezifázové napětí a jeho důsledky

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Vstupní požadavky -

Matematika A

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Řehák Karel (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha