PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemické inženýrství A - B409003
Anglický název: Chemical Engineering A
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc02.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409050
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Dvousemestrální předmět Chemické inženýrství A/B pro obor Chemie je zaměřen na dovednosti užitečné při vývoji nových technologických procesů v kontextu průmyslového R&D, zejména pak při přenosu procesu z laboratorního do provozního měřítka. Studenti se seznámí s elementárními jevy sdílení hmoty, tepla a hybnosti, dále pak s principy činnosti a výpočetními postupy pro návrh jednotlivých typů aparátů (chemické reaktory, separační zařízení, zařízení pro hydrodynamické, částicové a tepelné procesy), a konečně s metodologií pro syntézu celého procesu.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat principy vybraných jednotkových operací v chemicko-technologických procesech

Provádět orientační výpočty návrhové i kontrolní u vybraných jednotkových operací

Provádět racionální výběr procesních alternativ na základě chemicko-inženýrské analýzy

Poslední úprava: Štěpánek František (15.02.2018)
Literatura -

Z: Kočí P. a kol., Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha, 2019, ISBN 978-80-7592-049-2.

D: J. R. Couper et al.: Chemical Process Equipment Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010

Poslední úprava: Jahoda Milan (29.10.2021)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ab.materialy.html

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Sylabus -

1. Úvod do chemického inženýrství, základní pojmy (systém, stav, proud, jednotková operace).

2. Bilance hmotnosti a látkového množství, recykl, bilance s chemickou reakcí.

3. Bilance energie (otevřený a uzavřený systém, změna skupenství, chemická reakce).

4. Základy hydromechanických procesů (hydrostatika, proudění tekutin potrubím a vrstvou zrnitého materiálu).

5. Doprava kapalin čerpadly, míchání tekutin.

6. Usazování a fluidace (síly působící na částici v tekutině, fluidační zařízení, popis fluidní vrstvy, sedimentační rychlost izolované částice, usazováky, odstředivky a cyklony, odlučovače).

7. Filtrace (typy filtrů, kinetika koláčové filtrace, filtrační cyklus).

8. Sypké materiály (charakterizace, transport, míchání, segregace, klasifikace).

9. Základy sdílení tepla (vedení tepla, přestup tepla, nucené a přirozené proudění, přestup tepla při fázové přeměně, prostup tepla).

10. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků.

11. Odparky: typy, bilancování.

12. Krystalizace (pojem přesycení, nukleace a růst krystalů, látková a enthalpická bilance, typy krystalizačních zařízení). Rozpouštění.

13. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení, typy sušáren.

14. Přehled jednotkových operací a spojitost mezi nimi.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Fyzika

Matematika

Poslední úprava: Štěpánek František (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

zápočet, zkouška

Poslední úprava: Štěpánek František (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha