PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemický průmysl a životní prostředí - B409011
Anglický název: Environmental Chemical Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejková Jitka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Chemický průmysl a životní prostředí se zabývá problematikou ochrany životního prostředí. Student se seznámí s legislativou v chemickém průmyslu ovlivňující ochranu životního prostředí. Předmět podá studentům základní přehled o metodách a postupech používaných při odstraňování nečistot z plynů a kapalin. Dále student bude obeznámen s odpadovým hospodářstvím, s bezodpadovými technologiemi, se zpracováním pevného odpadu, s jeho ukládáním, tepelným zpracováním a s možnostmi recyklace. Během cvičení budou počítány chemicko-inženýrské příklady související s probíranou tematikou. V rámci exkurzí studenti navštíví čistírnu odpadních vod a spalovnu odpadu.
Poslední úprava: Čejková Jitka (17.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice ochrany životního prostředí.

Popsat a vysvětlit základní a moderní technologické postupy používané při čištění odpadních plynů, odpadních vod a snižování zátěže životního prostředí produkcí odpadů.

Orientovat se v legislativě ochrany ovzduší, čistoty vod a odpadového hospodářství.

Poslední úprava: Čejková Jitka (09.02.2018)
Literatura -

Z: elektronické učební pomůcky: e-learning.vscht.cz

D: M. Dohányos, J. Koller a N. Strnadová, Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2011, ISBN 978-80-7080-316-5.

D: J. Vejvoda, P. Machač a P. Buryan, Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, VŠCHT Praha, 2009, ISBN 978-80-7080-517-6.

D: V. Kočí, Environmentální dopady: Posuzování životního cyklu, VŠCHT Praha, 2013, ISBN 978-80-7080-858-0.

Poslední úprava: Čejková Jitka (17.02.2018)
Studijní opory - angličtina

e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Čejková Jitka (09.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod, složky životního prostředí. Vliv hospodářství na životní prostředí.

2. Znečišťování a ochrana ovzduší.

3. Prachové exhaláty, vlastnosti částic.

4. Základní odlučovací principy, obecné třídění odlučovačů, typy odlučovačů.

5. Exhalace z dopravy.

6. Státní politika životního prostředí a legislativa.

7. Odpadní vody.

8. Technologie používané v procesu čištění odpadních vod.

9. Exkurze – čistírna odpadních vod.

10. Hierarchie odpadového hospodářství, předcházení vzniku a recyklace odpadů

11. Tepelné, biologické, fyzikální a chemické zpracování odpadů a skládkování.

12. Exkurze – zařízení pro energetické využívání odpadu.

13. Energetické aspekty. Alternativní zdroje energie.

14. Shrnutí. Aktuální otázky ochrany životního prostředí.

Poslední úprava: Čejková Jitka (09.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I (příp. A)

Poslední úprava: Přibyl Michal (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zápočet (průběžné zápočtové testy, protokoly z individuálních projektů)

zkouška písemnou formou

Poslední úprava: Čejková Jitka (18.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha