PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Disperzní systémy I - B409012
Anglický název: Dispersion systems I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šoóš Miroslav prof. Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409071
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s inženýrským popisem jevů, a laboratorních a průmyslových procesů při nichž vznikají neho hrají klíčovou roli disperze a jiné strukturované vícefázové systémy.
Poslední úprava: Šoóš Miroslav (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování předmětu budou studenti umět:

  • klasifikovat disperzní systémy
  • kvalifikovaně rozhodnout o způsobu přípravy daného typu disperzního systému
  • posoudit faktory mající vliv na jeho stabilitu.
Poslední úprava: Šoóš Miroslav (15.02.2018)
Literatura -

Z: R.F. Probstein, Physicochemical hydrodynamics, Wiley, 1994

Z: L.L. Schramm, Emulsions, Foams and Suspensions, Wiley, 2005

Z: Bohren & Huffman, Absorption and scattering of light by small particles, Wiley 1983

Z: J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Elsevier 2011

Z: Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, McGraw-Hill 1997

Z: Butt H.-J., Graf K. and M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley 2003

Poslední úprava: Šoóš Miroslav (15.02.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/ped/index.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

1. Definice dispersních systémů, distribuce velikosti částic a další možnosti její charakterizace

2. Experimentální měření distribuce velikosti částic (obrazová analýza, Coultův čítač, rozptyl světla)

3. Interakce mezi částicemi (van der Waalsova přítažlivá síla)

4. Elektrostatická odpudivá síla, Debyeova délka, porovnání povrchového a zeta potenciálu, DLVO teorie

5. Mezifázová energie, kontaktní úhel, kapilární síla, Youngova-Laplaceova rovnice, měření povrchového napětí, Brownův pohyb

6. Koagulace a koalescence, kineticky a termodynamicky stabilizované disperze, Populační bilance

7. Surfaktanty (klasifikace a příklady), Hydrofilní-Lipofilní bilance (HLB), kritická micelární koncentrace (CMC)

8. Fázový diagram kapalina-kapalina, extrakce, metody přípravy emulzí

9. Fázový diagram tuhá fáze-kapalina, tuhé disperze, tuhý roztok, konglomerát, kokrystal, nukleace, Ostwaldovo zrání

10. Precipitace, emulsifikace a syntéza za použití plamene

11. Mletí a vysokotlaká homogenizace

12. Fázový diagram plun-kapalina (sprejové sušení, nebulizér, electrosprej and inkjet, elektrozvláknování)

13. Porézní materiály (syntéza a charakterizace)

14. Transportní procesy v porézních materiálech

Poslední úprava: Šoóš Miroslav (15.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1.5 42
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha