PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Řešení vybraných inženýrských úloh - B409016
Anglický název: Treatment of selected engineering problems
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Haidl Jan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět je zaměřen na využívání aplikací MS Excel a MAPLE pro řešení inženýrských úloh. Aplikované příklady řešené na cvičeních jsou vybrány tak, aby reprezentovaly nejčastější typy inženýrských úloh se kterými se studenti v průběhu studia setkají: řešení soustav algebraických a diferenciálních rovnic, zpracování experimentálních dat a automatizace úloh.
Poslední úprava: Haidl Jan (09.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti se naučí používat systémy MAPLE pro hledání analytického řešení vybraných algebraických a diferenciálních rovnic. Seznámí se metodami numerického řešení algebraických rovnic implementovanými v obou aplikacích a naučí se správně formulovat zadání rovnic pro numerické řešiče. V obou aplikacích budou představeny metody načtení a zpracování experimentálních dat a export výstupů v podobě tabulek a grafů. Dále se studenti naučí hledat numerické řešení diferenciálních rovnic a základy jazyka VBA pro automatizaci výpočtů.

Poslední úprava: Haidl Jan (09.02.2018)
Literatura

Z: http://maple.maplesoft.cz/

Z: Kubíček M., Dubcová M., Janovská D. Numerické metody a algoritmy, VŠCHT, Praha,2005, ISBN: 978-80-7080-558-9

D: Barilla, J. - Simr, P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press, 2008. ISBN: 9788025124215

D: Liengme, B. A Guide to Microsoft Excel 2013 for Scientists and Engineers. Academic Press, 2016.

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128028179, ISBN: 0128028173

D: https://www.maplesoft.com/support/help/index.aspx

Poslední úprava: Haidl Jan (09.02.2018)
Sylabus

1. Úvod, organizace předmětu. Analýza a klasifikace inženýrských problémů. Úvod do systému MAPLE I: prostředí, syntaxe, nápověda.

2. Úvod do systému MAPLE II: derivace, integrály, grafy.

3. Soustavy algebraických rovnic I: bilanční rovnice.

4. Soustavy algebraických rovnic II: pH směsi kyselin, teplota varu roztoku.

5. Soustavy algebraických rovnic III: řešení v MS Excel.

6. Zpracování experimentálních dat I: Import, export, zpracování a zobrazení experimentálních dat.

7. Zpracování experimentálních dat II: Lineární a nelineární regrese. Statistické ukazatele.

8. Diferenciální rovnice v MAPLE: pohybové rovnice, oscilátor.

9. Diferenciální rovnice v MS Excel: psí křivka.

10. Pokročilé úlohy v MAPLE: uživatelské funkce, cykly for a while.

11. Automatizace úloh v MS Excel I: Základy jazyka VBA, operace s buňkami.

12. Automatizace úloh v MS Excel II: Uživatelské funkce, automatické zpracování dat.

13. Automatizace úloh v MS Excel III: Formuláře a grafy. Graf implicitně zadané funkce.

14. Animace v MAPLE a MS Excel.

Poslední úprava: Haidl Jan (09.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě hodnocení individuálních projektů.

Poslední úprava: Haidl Jan (09.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha