PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Systémové bioinženýrství - B409017
Anglický název: System bioengineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Systémové bioinženýrství si klade za cíl aplikovat chemicko-inženýrské přístupy na analýzu reakčních a transportních jevů v biologických systémech a na navrhování a vývoj biomedicínských a farmaceutických technologií. V rámci předmětu se studenti seznámí s inženýrským přístupem k popisu složitých buněčných soustav (více-kompartmentové modely), bilancováním biochemických reakčních sítí, biologickými senzory, moderními zobrazovacími technikami a s metodami návrhu lékových forem se speciálními vlastnostmi. Zmíněna bude též problematika pěstování tkání in vitro a přístup k přípravě umělých a hybridních orgánů. Předmět navazuje na základní předměty Biochemie I, Chemické inženýrství I a rozvíjí bioinženýrskou tématiku, jejíž základ je probírán v předmětu Inženýrství biologických procesů. Náplň předmětu zohledňuje moderní trendy v oblasti bioinženýrství. Je spjat s vědeckým zaměřením několika výzkumných skupin na Fakultě chemicko-inženýrské a připravuje budoucí absolventy pro navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství.
Poslední úprava: Přibyl Michal (12.11.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Bilancovat biochemické reakční sítě.

Sestavovat a řešit kompartmentové matematické modely funkčních biologických systémů.

Identifikovat a popsat látkové toky mezi součástmi biologických systémů.

Popsat principy fungování a navrhování umělých a hybridních orgánů.

Poslední úprava: Přibyl Michal (09.11.2018)
Literatura

Z Saltzman W. M., Biomedical Engineering, Bridging Medicine and Technology. Cambridge University Press; 2nd edition (2015), ISBN: 978-1107037199

D Enderle J., Bronzino J., Introduction to Biomedical Engineering. Academic Press, 3rd edition (2012), ISBN: 978-0-12-374979-6

D Palsson, B. O., Systems Biology: Constraint-based Reconstruction and Analysis. Cambridge University Press, (2015), ISBN 978-1-107-03885-1

Poslední úprava: Přibyl Michal (09.11.2018)
Studijní opory

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium

Poslední úprava: Přibyl Michal (09.11.2018)
Sylabus

Přednášky:

1. Úvod. Buněčný cyklus a jeho regulace, dělení buněk a buněčná smrt, transport látek přes cytoplasmatickou membránu.

2. Bilancování biochemických reakčních sítí a metabolických drah, výběr optimální dráhy, metabolické inženýrství.

3. Ligand-receptorová kinetika. Mezibuněčná komunikace, endokrinní, autokrinní, parakrinní. Pozitivní a negativní zpětná vazba v mezibuněčné komunikaci.

4. Neurony a jejich struktura, synapse, axony. Membránový a akční potenciál. Model šíření akčního potenciálu založený na ekvivaletním elektrickém obvodu.

5. Vícekompartmentové modely biologických systémů, difúze a osmóza v biologických systémech.

6. Distribuce kyslíku a oxidu uhličitého v organizmech, rozpustnost plynů, kinetika respirace, transport rozpuštěných plynů, dýchací soustava.

7. Kinetika trávení, vstřebání živin střevní stěnou, model střevního epitelu, trávicí systém.

8. Oběhový systém jako složitý potrubní systém, spotřeba energie a tlakové ztráty, model šíření akčního potenciálu v srdci.

9. Činnost ledvin jako membránový separační proces, kinetika separace, filtrační kapacita ledvin.

10. Senzory a biosenzory pro snímání pH, koncentrace O2 a glukózy. Princip, konstrukce, vlastnosti. Mikrofluidní biosenzory.

11. Techniky zobrazování tkání, mikroskopie, CT, MRI, PET, ultrazvuk, využití Dopplerova jevu pro zobrazování toku, princip generování 2D a 3D snímků.

12. Podávání léčiv, lékové formy, polymerní matrice, implantáty s řízeným uvolňováním léčiv.

13. Tkáňové inženýrství, podpůrné struktury (scaffolds), biomateriály, umělá kůže, cévy, kosti, kinetika buněčného růstu (osídlování).

14. Umělé a biohybridní orgány: umělé srdce, plíce, slinivka, ledvina, játra.

Cvičení:

1. Matematický model sodíko-draslíkové pumpy – model aktivního transportu přes buněčnou membránu.

2. Sestavení stechiometrické matice biochemické reakční sítě včetně omezujících nerovností, nalezení optimální dráhy.

3. Vznik vybrané Turingovy struktury.

4. Hodgkinův-Huxleyův model propagace signálu v neuronech.

5. Vícekompartmentový model distribuce hormonu štítné žlázy v organizmu.

6. Návrh membránového oxygenátoru.

7. Dvoukompartmentový model trávení stopovací látky/živiny.

8. Šíření akčního potenciálu v srdeční tkáni, excitabilita srdečních buněk.

9. Umělá ledvina, kinetika dialýzy, návrh dialyzéru.

10. Návrh biosenzoru pro detekci obsahu glukózy v krvi s využitím enzymu glukóza oxidázy.

11. Laboratorní demonstrace použití MRI a CT pro zobrazování tkání a procesu rozpouštění lékových forem.

12. Návrh režimu dávkování léčiva, farmakokinetický model uvolňování léčiva a kinetika odbourávání aktivní látky.

13. Model osídlování podpůrných struktur buňkami (buněčný růst, náhodný pohyb a chemotaxe)

14. Matematický model umělé slinivky vytvářené na bázi membránových modulů s dutými vlákny.

Poslední úprava: Přibyl Michal (12.11.2018)
Studijní prerekvizity

B320001 Biochemie I

B409001 Chemické inženýrství I

B409009 Inženýrství biologických procesů

Poslední úprava: Přibyl Michal (09.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

K udělení zápočtu je nutno absolvovat dva kontrolní testy. Z každého je nutno získat alespoň 50% z maximálního počtu bodů. Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět dvě otázky ze seznamu otázek. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolního testu a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Přibyl Michal (09.11.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha