PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř fyziky - B444005
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 423 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB444005, N444003, N444003A
Je záměnnost pro: AB444005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika)
Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řešit komplexně zadané fyzikální úkoly - od nastudování teorie, přes následné měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených dat včetně nejistot, až po kritické zhodnocení získaných výsledků

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Literatura -

https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=307

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (30.05.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=307

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (30.05.2024)
Metody výuky

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Sylabus -

1. Úvod, bezpečnost práce

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

6. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. Studium ohybových jevů laserového záření.

7. Index lomu, Refraktometrie.

8. Polarizace světla. Polarimetrie.

9. RLC obvody, měření impedance cívky.

10. Měření feromagnetické hystereze.

11. Difrakční spektrometr. Spektra H, He a Hg, spektra žárovky a svítivých diod.

12. Měření specifického náboje elektronu.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce. Silové účinky magn. pole.

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Vstupní požadavky

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I nebo Fyzika A

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)

Poslední úprava: Fišer Ladislav (31.08.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.3 9
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha