PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř fyziky - B444005
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 423 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB444005, N444003, N444003A
Je záměnnost pro: AB444005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)
Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Studenti budou umět:

Řešit komplexně zadané fyzikální úkoly - od nastudování teorie, přes následné měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených dat včetně nejistot, až po kritické zhodnocení získaných výsledků

Literatura -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Z:Uhrová, H. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2013).

Studijní opory -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Sylabus -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

1. Úvod, bezpečnost práce

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

6. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. Studium ohybových jevů laserového záření.

7. Index lomu, Refraktometrie.

8. Polarizace světla. Polarimetrie.

9. RLC obvody, měření impedance cívky.

10. Měření feromagnetické hystereze.

11. Difrakční spektrometr. Spektra H, He a Hg, spektra žárovky a svítivých diod.

12. Měření specifického náboje elektronu.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce. Silové účinky magn. pole.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Fyzika I nebo Fyzika A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.3 9
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha