PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měřicí a řídicí technika - B444007
Anglický název: Measuring and Control Engineering
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AB444007, N444004, N444004A
Je záměnnost pro: AB444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je orientován na výklad teorie měření a řízení, s důrazem na získání informací o procesu, přenos a zpracování informací a řízení procesů. Témata přednášek se zabývají návrhem a značením technologických schémat, teoretickými základy a instrumentací pro měření technologických veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin apod.), matematickým modelováním a simulací procesů, teoretickými aspekty regulace, regulačních obvodů, logického řízení a systémy pro sběr a zpracování dat. Cvičení předmětu jsou zaměřena do oblasti návrhu technologických schémat automatizačních obvodů, dále na modelování a simulací regulačních procesů.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat statické a dynamické chování jednotlivých bloků regulačního obvodu.

Principy snímačů využívaných pro provozní měření základních technologických veličin (teplota, tlak, průtok, hladina, složení).

Zásady nastavení PID regulátoru.

Základy logického a počítačového řízení technologických procesů.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Deskriptory

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Literatura -

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. KEY Publishing Ostrava(2017), ISBN 978-80-7418-284-6.

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-285-3.

Z: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Z: Kadlec K., Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Z: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

D: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

D: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

D: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

Poslední úprava: Kubová Petra (14.03.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/predn/F0-txt-Bc.htm

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Metody výuky

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Sylabus -

Přednášky:

1. Úkoly provozního měření a řízení, značení okruhů měření a řízení v technologických schématech

2. Analýza technologických soustav, vytváření matematických modelů

3. Simulace dynamického chování soustav, dynamické vlastnosti technických systémů, klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností

4. Regulátory, jejich vlastnosti a použití, akční členy

5. Regulační obvod, regulační pochod, regulace typických technologických aparátů

6. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace

7. Skladba měřicího řetězce, měřicí přístroje řízené mikroprocesorem

8. Měření teploty, dotykové a bezdotykové teploměry

9. Měření tlaku, inteligentní snímače tlaku

10. Měření výšky hladiny

11. Měření průtoku a proteklého množství

12. Měření koncentračních veličin, chemické senzory, provozních analyzátory plynů a kapalin

13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty

14. Integrované počítačové řídicí a informační systémy, systémy pro sběr a zpracování dat

Cvičení

1. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO I

2. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO II

3. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO III

4. Matematické modelování procesů pomocí software Matlab I

5. Matematické modelování procesů pomocí software Matlab II

6. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK I

7. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK II

8. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK III

9. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK IV

10. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW I

11. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW II

12. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW III

13. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW IV

14. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW V

Poslední úprava: Nachtigalová Iva (14.02.2018)
Vstupní požadavky -

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Fyzika I

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení zkoušky.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
 
VŠCHT Praha