PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měřicí a řídicí technika - B444007
Anglický název: Measuring and Control Engineering
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AB444007, N444004, N444004A
Je záměnnost pro: AB444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)
Předmět je orientován na výklad teorie měření a řízení, s důrazem na získání informací o procesu, přenos a zpracování informací a řízení procesů. Témata přednášek se zabývají návrhem a značením technologických schémat, teoretickými základy a instrumentací pro měření technologických veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin apod.), matematickým modelováním a simulací procesů, teoretickými aspekty regulace, regulačních obvodů, logického řízení a systémy pro sběr a zpracování dat. Cvičení předmětu jsou zaměřena do oblasti návrhu technologických schémat automatizačních obvodů, dále na modelování a simulací regulačních procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat statické a dynamické chování jednotlivých bloků regulačního obvodu.

Principy snímačů využívaných pro provozní měření základních technologických veličin (teplota, tlak, průtok, hladina, složení).

Zásady nastavení PID regulátoru.

Základy logického a počítačového řízení technologických procesů.

Deskriptory
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.03.2018)

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. KEY Publishing Ostrava(2017), ISBN 978-80-7418-284-6.

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-285-3.

Z: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Z: Kadlec K., Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Z: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

D: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

D: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

D: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/predn/F0-txt-Bc.htm

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42

Metody výuky
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Sylabus -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Přednášky:

1. Úkoly provozního měření a řízení, značení okruhů měření a řízení v technologických schématech

2. Analýza technologických soustav, vytváření matematických modelů

3. Simulace dynamického chování soustav, dynamické vlastnosti technických systémů, klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností

4. Regulátory, jejich vlastnosti a použití, akční členy

5. Regulační obvod, regulační pochod, regulace typických technologických aparátů

6. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace

7. Skladba měřicího řetězce, měřicí přístroje řízené mikroprocesorem

8. Měření teploty, dotykové a bezdotykové teploměry

9. Měření tlaku, inteligentní snímače tlaku

10. Měření výšky hladiny

11. Měření průtoku a proteklého množství

12. Měření koncentračních veličin, chemické senzory, provozních analyzátory plynů a kapalin

13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty

14. Integrované počítačové řídicí a informační systémy, systémy pro sběr a zpracování dat

Cvičení

1. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO I

2. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO II

3. Návrh technologických schémat v prostředí Microsoft VISIO III

4. Matematické modelování procesů pomocí software Matlab I

5. Matematické modelování procesů pomocí software Matlab II

6. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK I

7. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK II

8. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK III

9. Simulace procesů v prostředí Matlab SIMULINK IV

10. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW I

11. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW II

12. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW III

13. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW IV

14. Sběr a zpracování dat v software LabVIEW V

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Matematika I

Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Úspěšné složení zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
 
VŠCHT Praha