PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do studia chemické kybernetiky - B445023
Anglický název: Introduction into Chemical Cybernetics
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (22.06.2022)
Předmět studenty zorientuje v tématu Chemické kybernetiky, provede je strukturou programu a jeho předměty, naznačí možné cesty budoucího studia studenta, včetně možností výběru závěrečných prací a způsobu zakončení studia. Součástí předmětu je seznámení studentů s dostupnými softwarovými a hardwarovými prostředky a laboratořemi, a také výzkumnými skupinami, které se podílejí na výuce programu. Součástí seminářů je rovněž blok, v rámci něhož vystoupí pozvaní externí odborníci z oblasti kybernetiky, a dále exkurze a cvičení v laboratořích robotiky spolupracujících pracovišť. Druhou polovinu předmětu tvoří první samostatná práce, v rámci níž student provede regulaci jednoduchého systému.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (22.06.2022)

Student bude:

  • orientován v programu Chemická kybernetika
  • bude si umět vybrat předměty podle jeho zájmů a směřování
  • bude umět samostatně řešit a prezentovat úkol z oblasti řízení jednoduchých procesů
Literatura -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (12.08.2022)

Z: Pavel Beneš, a kol. Automatizace a automatizační technika 1, Systémové pojetí automatizace, Computer Press, Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3628-7

D: Vladimír Mařík, a kol. 70 let podivné vědy, Rozhovory s našimi kybernetiky, ČVUT Praha, 2019, ISBN 978-80-01-06667-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (22.06.2022)

e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (22.06.2022)

1. Struktura programu Chemická kybernetika, předměty programu a jejich náplň, informace o průběhu a zakončení studia.

2. Úvod do kybernetiky, chemický proces a jeho řízení, chemická kybernetika. Aktuální trendy v oblasti měření a řízení. Vyhledávání informací, tematické databáze a časopisy, mezinárodní organizace.

3. Softwarové a hardwarové prostředky dostupné v průběhu studia, laboratoře a jejich provoz. Virtuální učebny, výpočetní infrastruktura. Výzkumné skupiny podílející se na výuce programu a jejich zaměření, možnosti zapojení se do výzkumu v průběhu studia.

4. Seminář vedený externími odborníky z oblasti robotiky a kybernetiky I.

5. Seminář vedený externími odborníky z oblasti robotiky a kybernetiky II.

6. Exkurze a seminář na externím pracovišti robotiky a kybernetiky.

7. Zadání prvního samostatného projektu

8. Samostatný projekt z oblasti chemické kybernetiky I.

9. Samostatný projekt z oblasti chemické kybernetiky II.

10. Samostatný projekt z oblasti chemické kybernetiky III.

11. Průběžná kontrola projektu a konzultace

12. Samostatný projekt z oblasti chemické kybernetiky IV.

13. Samostatný projekt z oblasti chemické kybernetiky V.

14. Závěrečná prezentace a hodnocení projektu. Uzavření předmětu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (22.06.2022)

Prezentace výsledků samostatného projektu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,1 3
Obhajoba individuálního projektu 0,4 10
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 15
Práce na individuálním projektu 0,9 24
Účast na seminářích 0,6 18
3 / 3 80 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 80

 
VŠCHT Praha