PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management jakosti - B501017
Anglický název: Quality Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informaci o významu kvality a péče o kvalitu zejména z pohledu producentů výrobků a služeb. Hlavním předmětem zájmu bude výklad požadavků normy ISO 9001, která slouží k zavádění udržování i certifikaci systému managementu kvality (QMS). Objasněny ovšem budou i klíčové požadavky japonských přístupů označovaných jako TQM, i soudobé požadavky cen za kvalitu. V neposlední řadě se výklad dotkne i úlohy mezinárodních institucí (metrologických, normalizačních, akreditačních) a úlohy EU směrem ke kvalitě. Zmíněny budou i přístupy zabezpečování kvality mimo podnikatelský sektor, zejména požadavky modelu CAF pro veřejnou správu.
Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Výstupy studia předmětu

Studenti pochopí a budou se orientovat:

 • v soudobých přístupech v zabezpečování kvality
 • v úloze mezinárodních a národních institucí, jejichž činnost se týká či souvisí s kvalitou
 • v klíčových pojmech systému managementu kvality
 • ve zdrojích platné legislativy vztahující se ke kvalitě či ochraně spotřebitele
 • ve vazbách QMS na podnikové manažerské environmentální systémy a systémy bezpečnosti práce

Studenti budou schopni

 • posoudit a argumentovat význam kvality a jejího zabezpečování směrem k úspěšnosti podnikání
 • zapojit se do práce týmu, který se zabývá zaváděním či udržováním systému managementu ve smyslu normy ISO 9001
 • po absolvování krátkodobého (zpravidla denního auditorského kurzu) vykonávat funkci interního auditora zaměřeného na prověřování zavedeného podnikového QMS v duchu normy ISO 9001.
 • aplikovat vybrané metody zlepšování kvality

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Literatura

Z: Norma ISO 9 001:2015 – Systémy managementu kvality

Z: Aktuální materiály EU, ČR týkající se péče o jakost výrobků a ochranu spotřebitele.

D: VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

D: VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

D: Další normy ISO: ISO 9000, ISO 9004

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Studijní opory

Sada PowerPointových prezentací s mluvenými komentáři, které budou uloženy na eDisku, přístupové kódy budou studentům sděleny na první hodině předmětu.

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
 • Vypracování referátu v rozsahu cca 20-25 stran na zvolené téma.
 • Absolvování závěrečného testu prověřujícího znalosti z výše uvedených témat přednášek.

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Sylabus

1. Východiska managementu kvality: pojetí, význam, historické přístupy zabezpečování kvality, mezinárodní souvislosti

2. Systém managementu kvality ve smyslu norem ISO řady 9000, uplatnění v organizacích, certifikace (tuzemské a zahraniční certifikační organizace), integrace s manažerskými systémy environmentu a bezpečnosti práce (ISO 14 001 a ISO 45 001)

3. Přístupy zabezpečování kvality – TQM, požadavky cen za kvalitu (model exelence EFQM), model CAF

4. Mezinárodní a národní instituce zapojené do péče o jakost: normalizace, metrologie, akreditace

5. Evropská a národní legislativa věnovaná kvalitě produkce a ochraně spotřebitele

6. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: kontext a úloha vrcholového vedení

7. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: plánování

8. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: podpora: zdroje, dokumentace

9. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: provoz (1. část)

10. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: provoz (2. část)

11. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: hodnocení výkonnosti

12. Implementace a udržování normy ISO 14001 ve firemní praxi: zlepšování

13. Vybrané metody zlepšování kvality: 7 jednoduchých nástrojů MQ, metody hodnocení kvality

14. Vybrané metody zlepšování kvality: metoda FMEA, FTA, DOE, QFD

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Požadavky na zakončení předmětu:

 • Vypracování referátu v rozsahu cca 20-25 stran na zvolené téma.
 • Absolvování závěrečného testu prověřujícího znalosti z výše uvedených témat přednášek.

Bodové hodnocení:

 • Referát: max 35 bodů.
 • Test: max 65 bodů.

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha